برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

-farib

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Past and pp of bleed ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

2 مداد رسم ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

3 ساک دستی ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

4 درگذشتن(ادبی و رسمی مردن) ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

5 کیف دستی مجلسی زنانه ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

6 کفش مردانه بند دار ١٣٩٩/٠٦/١١
|

7 کارت خوب بود ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

8 لباس شب ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

9 اعداد ترتیبی ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 coat
• He put on his wool coat over his suit.
• او پالتوی پشمیش را روی کت و شلوارش پوشید
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

2 fist
• Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!
• امیدواریم بتوانید از دیکشنری انلاین ما بهره ببرید و هر روز پیشرفت کنید
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|