برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرهاد مولایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوری جستن از ١٣٩٩/٠١/١٢
|

2 سورتمه ١٣٩٨/١٢/١٦
|

3 رسیدن از جایی ١٣٩٨/١٢/١٤
|

4 Spare a few minutes = اختصاص دادن چند دقیقه وقت ١٣٩٨/١٢/١٤
|

5 چیزی در حد، چیزی نزدیک به ١٣٩٨/١٢/١٤
|

6 نیاز است ١٣٩٨/١٢/١٣
|

7 مسیر رودخانه
ساحل رودخانه
١٣٩٨/١٢/١٢
|

8 قمار در فوتبال ١٣٩٨/١٢/١١
|

9 قمار کردن در فوتبال ١٣٩٨/١١/٢٧
|

10 آگاه شدن از ١٣٩٨/١١/٢٧
|

11 سر شیفت آمدن، شیفت را تحویل گرفتن ١٣٩٨/١١/٢٧
|

12 هدایت کردن ١٣٩٨/١١/٢٧
|

13 توجه کردن ١٣٩٨/١١/٢٧
|

14 بانو ، پرستار ١٣٩٨/١١/٢٦
|

15 با شوق دلگرم کننده ١٣٩٨/١١/٢٥
|

16 آه کشیدن از ته دل ١٣٩٨/١١/٢٥
|

17 طبق قرار ١٣٩٨/١١/٢٤
|

18 عرشه کشتی، اتاق فرماندهی ناو جنگی ١٣٩٨/١١/٢٣
|

19 تماشاچی، جایگاه تماشاچیان، حضار، مخاطب، شنوندگان ١٣٩٨/١١/٢٣
|

20 شکافتن ١٣٩٨/١١/٢٣
|

21 مسئول رسیدگی
Conference inqiry= مسئول رسیدگی کنفرانس
١٣٩٨/١١/٢٢
|

22 مسئول رسیدگی
Conference inquiries= مسئول رسیدگی کنفرانس
١٣٩٨/١١/٢٢
|

23 خراب شده ١٣٩٨/١١/٢٢
|

24 نزدیک شدن ١٣٩٨/١١/٢٠
|

25 در صخره نوردی به معنای محکم گرفتن ١٣٩٨/١١/٢٠
|

26 ضربه زدن ١٣٩٨/١١/١٨
|

27 اقامه دعوا (در دادگاه) ١٣٩٨/١١/١٧
|

28 توافق ١٣٩٨/١١/١٧
|

29 صدای برخورد ١٣٩٨/١١/١١
|

30 مدیر مسئول خوابگاه مدرسه شبانه روزی ١٣٩٨/١١/١٠
|

31 The boats float past carried along by the current. ١٣٩٨/١١/٠٨
|

32 بلند شدن ١٣٩٨/١١/٠٨
|

33 tobe in order
طبق روال بودن
١٣٩٨/١١/٠٧
|

34 قایقران مرا بر روی قایق(به روی عرشه) دعوت کرد ١٣٩٨/١١/٠٧
|

35 مطمئن ١٣٩٨/١١/٠٦
|

36 به معنی سفینه هم می باشد
Flying saucer به معنی بشقاب پرنده
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

37 واحد
The accounts department= واحد حسابداری
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

38 تنقلات ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

39 بهانه جو، انتقادآمیز ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

40 با خوش رویی ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

41 شکار ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

42 به نوعی زیردریایی که برای کاوش سریع و در عمق زیاد در دریاها و اقیانوس ها استفاده می شود می گویند و معمولا به شکل کامل "diving saucer" نوشته می شود. ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

43 بستر دریا ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

44 منطقه حفاظت شده ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

45 منطقه حفاظت شده شکار ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

46 مدت کوتاهی پس از آن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

47 دون پایه ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

48 با دست بالا گرفتن ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

49 مطمئناً ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|

50 مراسم تدفین ١٣٩٨/٠٩/٠٥
|