برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فردین پلار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آقا اگر نمی دانید بی خودی نگید فضیلد یعنی خصوصیات یک فرد . ویژگی های یک فرد ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

2 اشاره به خودداری کردن
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

3 اشاره به باطل کننده ها ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|