فریدون ارجلو

فریدون ارجلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهغارا٢٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨مغار= غار١ ( فرهنگ عمیدگزارش
0 | 0
جرجل٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨رجوع به گوراگور شود. || نوعی از پرنده هم هست که آن را خرجل می گویند. ( برهان ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) .گزارش
0 | 0
دماژ٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨مترادف غار ودهار فرهنگ نفیسی ( ناظم الاطبا )گزارش
0 | 0
نائوس٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧لغت نامه دهخدا رجوع به ناووس شودگزارش
0 | 0
نائوس٢١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧لغت نامه دهخدا ناووس. ( اِ ) آتشکده ، و عبادت خانه مجوس. ( برهان قاطع ) . لغتی است در ناؤس. ( قطر المحیط ) . ناوس. نائوس. نااوس. رجوع به نائوس شود. ... گزارش
0 | 0
گور٠٤:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢گور واژه ایست که هم تنها وهم بصورت پیشوند وهم بصورت پسوند وهم خودبصورت اسم مرکب ودارای پسوند ( گوران ) درجای نامه های بسیاری درایران امده است . مرحوم ... گزارش
2 | 1
کوزدر٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢این واژه ازدوبخش کوز - درتشکیل شده . کوزهمان کوژ وبه معنی خمیدگی است . درتخفیف یافته دره است کوزدر ازرستاقهای همدان ومتشکل ازچندین روستا بوده که درز ... گزارش
0 | 0
ابشینه١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠١. آبشینه مرکز دهستان سنگستان از بخش مرکزی شهرستان همدان در استان همدان است. این روستا به علت قرارگرفتن در مسیر عبور رود آبشینه دارای باغات فراوانی اس ... گزارش
0 | 0
شن٠٤:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧وجه امری شنیدن وشناختن درزبان فارسی وتلخیص بشنو وبشناس است . بنظر می رسد ازنظر محتوایی شناختن وشنیدن با صافی واعتماد وخلوصی ارتباط داشته باشند.گزارش
12 | 1
ارقم٠٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥درترکی به نوعی مارکه دارای خطوط سیاه وسفید وخاکی رنگ است ودرحدود 50سانتیتربلنذی ان وبسیارچالاک است ومی گویند باپرش نیش می زند وبسیارخطرناک است واحتما ... گزارش
2 | 0
ونجر٠٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥بنا به نوشته های مجمل التواریخ والقصص والبلدان ومعجم البلدان وتاج العروس ازجمله رستاق های همدان بوده ویکی ارقراء این رستاق اسفجین نام داشته که مناره ... گزارش
2 | 0
اجم٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥بنا به نوشته معجم البلدان ازجمله 24 رستاق همدان بوده استگزارش
2 | 0
فریس اباد٠٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠نام این روستا درخوانش محلی فرساوا می باشد . این روستا دردامنه جنوبی کوههای وفس قرارگرفته که آخرین رشته ازرشته کوهای خرقان ساوه است . نام فرساوا ازدوب ... گزارش
2 | 0
ول اوه٠٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠این نام خوانش محلی روستای ولید آباد دراستان مرکزی استگزارش
2 | 0
چالاقان٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠خوانش محلی نام روستای چهرقان دراستان مرکزی چالاقان استگزارش
2 | 1
فردا٢١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٩فردا مرکب ازدوبخش فر، دا می باشد . فر به معنی پیش ، جلوتر ودا تبدیل یافته دَه ومانند دهراست . دَه به معنی زما ن است . درنتیجه معنی فردا زمان درپیش رو ... گزارش
9 | 0
گالیدن٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٨گالیدن هم ریشه است با carrierانگلیسی وفرانسه وtragerالمانی ونیزGriktenانگلیسی وآلمانیگزارش
7 | 0
گالیدن٠٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٨درزبان فارسی حرف ل باگذشت زمان به حرف ر تبدیل شده است . بعبارت دیگر گالیدن می تواند تبدیل به گاریدن شده باشد . که واژه گاری یعنی دورکننده وگاله بمعنی ... گزارش
5 | 1
درنددشت٠٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٨این واژه ازترکیب درند ودشت بدست آمده است . درند. [دَ رَ ] ( اِ ) شکل و صورت و شمایل. ( جهانگیری ) . شکل و شمایل و صورت. ( برهان ) ( آنندراج ) . || م ... گزارش
5 | 0
درن دشت٠٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٨درنواحی اراک برای توصیف فضاهای بزرگ وفراترازحدنیاز وحدمعمول آن فضا ازواژه درن دشت یا درنددشت استفاده می کنند . برای مثال برای توصیف یک اطاق نشیمن درم ... گزارش
12 | 1
دشت دادن٠٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٨دشت دادن ودشت گرفتن ازآداب روزاول عید نوروز نواحی اراک وبخش زیادی ازاستان مرکزی است . بنا به باورمردم این منطقه اگرروزاول عید نوروز پولی که معمولا یک ... گزارش
2 | 0
خرقاهته٠٦:١١ - ١٣٩٩/٠١/٢٨خرقاهته. ( کشاف اصطلاحات الفنون ) . خرگاه. ( کشاف ) یکی ازمعانی گند وقبه است ( دهخدا )گزارش
2 | 0
خان٠٤:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٤خان درزبان ترکی لقبی احترام آمیزاست که برای امیران وفرمانروایان و. . . بکارمیرود . این واژه برخاسته ازواژه مغولی چان است که ازواژه چینی شان گرفته شده ... گزارش
16 | 1
معنی تموچین٠٤:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٤تموچین نام چنگیزخان مغول است . چین واژه مغولی ومترداف شان درزبان چینی وبه معنی جهان با مفهوم منطبق درباور شمنسیم ( طبعت خدایی ) است که تمام هستی با ص ... گزارش
2 | 0
چان٠٤:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٤چان :1 - درگویش ترکی نواحی وفس اراک به وسیله ای که برای خرمن کوبی بکارمی رفت ودارای تیغه های آهنی مدورکه درسه ردیف گردونه بود وبوسیله گاویا استرکشیده ... گزارش
5 | 0
زندامرد٠٤:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٤درفرهنگ لغات فرس پنج بخشی درمعنی واژه سمج نوشته شده :نقب یعنی سوراخ کردن ، وسمجه حفره زده زده به زیرزمین وخانه نیز باشد ( فرهنگ لغات الفرس پنج بخشی ) ... گزارش
2 | 0
ملون٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٢١ملون وجه مرخم مزه است همانند اینکه گفته می شود مگس پگس ومزه پزه وآش ماش . این واژه درگویش فارسی نواحی اراک پس از مزه می آمده وگفته می شده مزه ملون ول ... گزارش
9 | 1
شرتک٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢١درگویش فارسی نواحی اراک بعنوان صفت وبرای کسی بکارمی رود که کثیف وآلوده است . ونیز به قطعالت کوچک مدفوع باخروج بی اختیار شرتک می گویند .گزارش
2 | 1
میلچک٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١درگویش ترکی مناطق وفس اراک بمعنی مگس است .گزارش
9 | 0
ولنگار٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٢١ولنگار واژه مرکبی است که ازترکیب ول انگار بوجودآمده است . ول بمعنی جدا، فاقد، رها ، گسسته و. . . . انگار ازمصدر فعل انگاریدن بمعنی موردتوجه قراردادن ... گزارش
5 | 0
انگار٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١انگار به چند معنی بکارمی رود . وازریشه فعل انگاریدن بمعنی درنظرگرفتن ومورد توجه قراردادن بوجودامده است . وبتدرج جایگزین ومترادف واژه چه بسا وشاید شده ... گزارش
12 | 1
الدنگ٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١الدنگ مرکب از از ال دنگ است. واژه ای ترکی است . ال بمعنی حیله گر ومکار است ( فرهنگ ترکی آذربایجانی آکادمی باکو ) ودنگ مترادف دِرنگ دراین زبان است وبم ... گزارش
7 | 1
هست٢٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١هست مترادف است می باشد و ماضی بعید آن بود می باشد . هست رامی توان بمعنی مطلق وجود که حالت های تولد، ایجاد، موجودیت، وبطورکلی جریانی ازحیات درآن جریان ... گزارش
14 | 1
النگ٠٤:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٢١النگ: درگویش فارسی اراک مرتبط شدن یا آمیختن ومربوط شدن باکسی ویابه کسی به اکراه که با میل نباشد ومترادف مزاحم است النگ گفته می شود . گفته می شود النگ ... گزارش
2 | 0
سنب گور٠٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٠سُنب گور واژه ایست مرکب ازسُنب گور . سُنب همان سُم است که شکل رایج کاربری این واژه به معنی �سُم ستوران ) درحال حاضر است . ولی معانی بسیار گسترده ای ... گزارش
2 | 0
ارشلو٠٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٤ارشلو واژیه ایست ترکی ومرکب از اروش لویا لی ، لویا لی پسوند نسبت است . اروش در ترکی بمعنی ضرب ( زدن ) ودرترکیب با لو معنی ضرب زن ، یا ضربت زن را می د ... گزارش
12 | 0