برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فهیمه چاکرالحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عقل خود را از دست دادن
بالاخانه را اجاره دادن
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

2 شجاعت داشتن
شجاع بودن
اعتماد به نفس داشتن
دل و جرأت داشتن
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

3 منافع خود را حفظ کردن ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

4 باد کسی را خالی کردن
غرور کسی را فرو نشاندن
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

5 فاتحۀ چیزی را خواندن ١٣٩٩/١٠/١١
|

6 وقت گل نی ١٣٩٩/١٠/١١
|

7 وقت گل نی ١٣٩٩/١٠/١١
|

8 باسابقه
دیرپا
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

9 اخاذی ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

10 موی دماغ ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

11 گروه‌گرایی
خاص‌گرایی
١٣٩٩/١٠/٠١
|

12 رشته‌های کسی را پنبه کردن ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

13 حسن ختام بودن ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

14 فصل الخطاب ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

15 ارجاع درون‌متنی ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

16 چه فایده؟
چه سود؟
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

17 شهرک نوساز ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

18 منطق‌تراشی ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

19 چیزی را در نطفه خفه کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

20 همین کار رو بکن
follow suit
do likewise
do the same
١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

21 پت و پهن ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

22 قالب یخ ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

23 انبوهی از فعالیت ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

24 با تحسین و تعجب به چیزی نگاه کردن!
معمولا در برخورد با آثار هنری و باستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

25 نمی‌توان فلان کار را نکرد
مثلا I cannot help but cry یاI cannot help crying یعنی نمی‌توانم گریه نکنم
he cannot help but admire یا he cannot he ...
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

26 شخصیت‌مندی، کسی بودن، فردیت داشتن، تشخص ١٣٩٩/٠٣/١١
|

27 پیامد ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

28 به تاریخ پیوستن ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

29 از درد به خود پیچیدن ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

30 شناسه ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

31 پایان‌نامه/رساله دکترا ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

32 دانشجوی دکترا ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

33 بهانۀ مسخره
عذر غیر قابل قبول
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

34 ختم روزگار بودن
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

35 منو هالو گیر آوردی؟
فکر می‌کنی من هالو‌ ام؟
من رو چی فرض کردی؟
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

36 (حقوق، دستمزد، غرامت) نجومی ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

37 حقوق نجومی ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

38 اکنون شگفت‌انگیز
حال شگفت‌انگیز
حال تماشایی
اکنون تماشایی
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

39 فراموش کردن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

40 قوت قلب دادن
دلداری دادن
از درد و رنج کسی کاستن
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

41 به قدرت رسیدن
قدرت سیاسی را در دست گرفتن
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

42 واکر ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

43 در نظر گرفتن
منظور کردن
جا را برای ... باز گذاشتن
١٣٩٨/١٠/٢٠
|

44 با سرخوشی
با بی‌خیالی
با بی‌قیدی
١٣٩٨/١٠/٢٠
|

45 با سرخوشی
با بی‌خیالی
با بی‌قیدی
١٣٩٨/١٠/٢٠
|

46 خود را به دستِ ... سپردن
تسلیمِ ... شدن
١٣٩٨/١٠/٢٠
|

47 کاسه‌ی صبر کسی را لبریز کردن ١٣٩٨/١٠/١٠
|

48 برآورد غلط
غلط برآورد کردن
١٣٩٨/١٠/١٠
|

49 واپس‌گرایانه
گذشته‌نگر
١٣٩٨/١٠/١٠
|

50 پول را بر باد دادن
آتش به خرمن خود زدن
١٣٩٨/١٠/١٠
|