برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

PARSA

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پنهان مخفی یه جورایی تو مایه های shadow and disappear
١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

2 بیدار شدن، به یاد اوردن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

3 راه، مسیر ، جاده ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

4 فراتر ، بالا تر یا یه چیزی در خانواده ی افق یا horizon البته معنی خاصش پایان یا تمام است مانند game over ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

5 دور شدن یا دور افتاده معنی از دست دادن یا معنی یک جای دیگر هم می دهد یک معنی خاص هم نام دارد برو یا برویم در زمان حال مانند over که معنی خط افق میدهد ... ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

6 خلاصه ی l have مانند l am که میشه l'm
١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

7 Had نمونه ی گذشته ی have است که به معنی داشت داشتم داشتی و... می باشد ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

8 خنده، بازی،تفریح و... ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|