علی نبی پور

علی نبی پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهeuphausia١٣:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢نوعی نرم تنگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهin that٢٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
• You look very smart in that suit.
شما در این کت و شلوار بسیار هوشمند بنظر میاید.
2 | 1
in that٢٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠١
• Is there anything in that box?
آیا چیزی در آن جعبه وجود دارد؟
0 | 0