برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میرشکاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به طور کلی ١٣٩٩/٠٩/١١
|

2 پسوند
١٣٩٩/٠٩/١١
|

3 (دستور زبان) گذشته نقلی ١٣٩٩/٠٩/١٠
|