برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میرشکاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در دستور زبان به معنی تقلیل و کاهش دادن ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

2 میتونه صفت باشه به معنی پاداش داده شده ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

3 شاه شاهان ١٤٠٠/٠١/١٧
|

4 به طور کلی ١٣٩٩/٠٩/١١
|

5 پسوند
١٣٩٩/٠٩/١١
|

6 (دستور زبان) گذشته نقلی ١٣٩٩/٠٩/١٠
|