برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الناز فروتن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عامیانش میشه
خیره نگاه کردن
quit flipping me off
نگاه خیرتو از من بردار
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

2 حل کردن
دیدن
فهمیدن
کشف کردن
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

3 ضربه
سانحه
١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

4 Up and at them
بیدارشو و (انجام بده با توجه به جمله قبل)
to get up and go at pepole or thinghs
١٣٩٧/٠٧/١٨
|

5 فشرده ١٣٩٧/٠٧/١٥
|