برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی فرج زاده جبدرقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نکته ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

2 تلفن ثابت ، تلفن منزل
مثال:
Use regular phone in stead of your mobile phone if you want to talk for a long time
١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

3 به روز کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

4 ریش و سبیل
موی صورت
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

5 حساب سرمایه گذاری ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

6 بازدید کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

7 وزارت آموزش و پرورش ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

8 کادر ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

9 چادر زدن و زمانی را داخل چادر سپراندن
اردو زدن،کمپ زدن
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

10 محکم جایی را گرفتن
برای مثال
They clung tightly to each other
آنها همدیگر را محکم گرفتند
(Clung= past of cling)
١٣٩٩/٠٤/١٧
|

11 گم شو ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

12 پیام بازرگانی،آگهی بازرگانی
تبلیغاتی که در تلوزیون میان برنامه ها ارائه می شود
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

13 توانایی مالی داشتن
Able(to pay)
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

14 اولویت ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

15 پسماند اتمی ١٣٩٩/٠٤/١٠
|