برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام زکی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Seize the moment
درلحظه خوش باش
١٣٩٨/٠١/١٠
|

2 Apply to sb or sth
مصداق چیزی یاکسی بودن
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

3 Sunny spell
هوای گرم
١٣٩٧/١٠/١٠
|