برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام پیربیگ درویشوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خود سازی ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

2 حرفه ای شدن ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

3 سفت و سخت ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

4 در بعضی جملات اشاره به کسی دارد که حساب و کتاب سرش میشود. ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

5 جایگاه والدین ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

6 ناشناختگی ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

7 لقب ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

8 منظم ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

9 امیال ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

10 بخش ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

11 خوش خوئی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

12 پایه ریزی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

13 برای سرفصل کتاب = فهرست مطالب ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

14 فرم نمایشی ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

15 افراد با نفوذ ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

16 محاسباتی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

17 ضربه زدن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

18 ترفند ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

19 حول و حوش ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

20 ارزان تومنی ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

21 مشتری ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

22 به در د بخور ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

23 مهارت ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

24 خرد شده ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

25 سرپرست ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

26 قسمت - بخش ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

27 رقابتی ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

28 به وجود امدن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

29 به درد نخور- بی فایده ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

30 خویشتن نگری- درون گرا- درون نگر ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

31 طنزامیز ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|