الهام پیربیگ درویشوند

الهام پیربیگ درویشوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهself enrichment٠١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٠خود سازیگزارش
7 | 0
professionalism١٦:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩حرفه ای شدنگزارش
12 | 0
crisply١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩سفت و سختگزارش
5 | 1
calculus١٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩در بعضی جملات اشاره به کسی دارد که حساب و کتاب سرش میشود.گزارش
12 | 0
parenthood٢١:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨جایگاه والدینگزارش
7 | 0
strangeness١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨ناشناختگیگزارش
9 | 1
name١١:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨لقبگزارش
9 | 1
police٠١:٢١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨منظمگزارش
7 | 1
desire٠٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨امیالگزارش
14 | 2
paragraph١٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧بخشگزارش
9 | 1
conviviality١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧خوش خوئیگزارش
0 | 1
laden١٥:٠٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧پایه ریزیگزارش
7 | 1
content١٤:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦برای سرفصل کتاب = فهرست مطالبگزارش
87 | 1
appearance١٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢فرم نمایشیگزارش
18 | 1
influencer٠٩:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢افراد با نفوذگزارش
18 | 1
tabulating١٦:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠١محاسباتیگزارش
0 | 0
struck٠٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠١ضربه زدنگزارش
30 | 1
trap٢٣:٥٤ - ١٣٩٨/٠٤/٣١ترفندگزارش
16 | 2
around٢٣:١٨ - ١٣٩٨/٠٤/٣١حول و حوشگزارش
51 | 3
penny١٥:١٥ - ١٣٩٨/٠٤/٣١ارزان تومنیگزارش
5 | 0
consumer١٥:١٠ - ١٣٩٨/٠٤/٣١مشتریگزارش
39 | 1
interesting٢١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠به در د بخورگزارش
39 | 4
handiness١٥:١١ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠مهارتگزارش
12 | 1
blown up١٣:١٢ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠خرد شدهگزارش
9 | 1
leader١٦:٠٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩سرپرستگزارش
37 | 1
gulp١٤:٣٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦قسمت - بخشگزارش
12 | 0
duel٠٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦رقابتیگزارش
5 | 0
light up١٧:٥٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥به وجود امدنگزارش
30 | 1
subliminal١٢:٥٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥به درد نخور - بی فایدهگزارش
18 | 1
prescient١٧:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤خویشتن نگری - درون گرا - درون نگرگزارش
2 | 2
humorously١٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤طنزامیزگزارش
14 | 1