برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام قدوسی

مترجم کتابهای انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ناآگاهی ١٣٩٩/١٠/١٥
|

2 گیج‌ کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

3 تحرک شغلی ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

4 عمل گرا ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

5 عدم سازگاری ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

6 علامت اختصاری اعداد numbers=nos ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

7 بی اخلاقی ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

8 تشخیص بالینی ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

9 فرآوری ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

10 احساس شده ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

11 بازی دالی موشه ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

12 آگاهی ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 transaction
• He left the transaction of the matter to his secretary.
• او موضوع را به منشی خود واگذار کرد.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

2 continuing
• The continuing presence of American troops on Korean soil remains a very sore point with these students.
• حضور مداوم نیروهای آمریکایی در خاک کره برای این دانش آموزان بسیار ناراحت کننده است.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

3 continuing
• They resolved on continuing the struggle.
• آنها برای ادامه مبارزه به توافق رسیدند.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

4 continuing
• I see no point in continuing this conversation.
• من دلیلی برای ادامه این گفتگو نمی‌بینم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

5 discovery
• The discovery of oil brought many benefits to the town.
• اکتشاف نفت مزایای بسیاری برای شهر به همراه داشت.
١٣٩٧/٠٦/١١
|

6 discovery • لئوناردو اکتشافات علمی بسیاری انجام داد. ١٣٩٧/٠٦/١١
|