برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام قدوسی

مترجم کتابهای انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زونا معنی صحیحی است ١٤٠٠/٠٣/٠٤
|

2 کشیش اهل هاوایی ١٤٠٠/٠٣/٠١
|

3 احیا کردن ١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

4 my ears perked up: یعنی گوشهایم تیز شدند ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

5 خواننده پر و پا قرص کتاب ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

6 غیرقابل انجام ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

7 پذیرش ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

8 مانورپذیر بودن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

9 رهایی، آزادی ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

10 خطاپذیر ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

11 آوازی دلفریب که در اساطیر یونان، زنان زیبا و در عین حال خطرناک آن را می‌خواندند ١٣٩٩/١٢/١٣
|

12 پیش التزام ١٣٩٩/١٢/١٣
|

13 کار کاذب ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

14 تنظیم شده ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

15 نام سازمان برگزارکننده کنفرانسهای مهم در آمریکا ١٣٩٩/١١/٢٦
|

16 حواس جمع ١٣٩٩/١١/٢٦
|

17 اندازه دور کمر ١٣٩٩/١١/٢٥
|

18 مهار شده ١٣٩٩/١١/٢٥
|

19 عطرهای گیاهی ١٣٩٩/١١/١٨
|

20 احمقانه ١٣٩٩/١١/١٧
|

21 عدم دلبستگی ١٣٩٩/١١/٠٢
|

22 عدم وابستگی ١٣٩٩/١١/٠٢
|

23 ناآگاهی ١٣٩٩/١٠/١٥
|

24 گیج‌ کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

25 تحرک شغلی ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

26 عمل گرا ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

27 عدم سازگاری ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

28 علامت اختصاری اعداد numbers=nos ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

29 بی اخلاقی ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

30 تشخیص بالینی ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

31 فرآوری ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

32 احساس شده ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

33 بازی دالی موشه ١٣٩٧/٠٦/١٩
|

34 آگاهی ١٣٩٧/٠٦/١٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 transaction
• He left the transaction of the matter to his secretary.
• او موضوع را به منشی خود واگذار کرد.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

2 continuing
• The continuing presence of American troops on Korean soil remains a very sore point with these students.
• حضور مداوم نیروهای آمریکایی در خاک کره برای این دانش آموزان بسیار ناراحت کننده است.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

3 continuing
• They resolved on continuing the struggle.
• آنها برای ادامه مبارزه به توافق رسیدند.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

4 continuing
• I see no point in continuing this conversation.
• من دلیلی برای ادامه این گفتگو نمی‌بینم.
١٣٩٧/٠٦/١٤
|

5 discovery
• The discovery of oil brought many benefits to the town.
• اکتشاف نفت مزایای بسیاری برای شهر به همراه داشت.
١٣٩٧/٠٦/١١
|

6 discovery • لئوناردو اکتشافات علمی بسیاری انجام داد. ١٣٩٧/٠٦/١١
|