الهام قدوسی

الهام قدوسی مترجم کتابهای انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfoolhardy١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠جسورانهگزارش
2 | 0
shingle١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤زونا معنی صحیحی استگزارش
5 | 0
kahuna١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠١کشیش اهل هاواییگزارش
0 | 0
renew١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠احیا کردنگزارش
2 | 0
perk up١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦my ears perked up: یعنی گوشهایم تیز شدندگزارش
12 | 1
avid reader٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦خواننده پر و پا قرص کتابگزارش
2 | 1
undoable٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٦غیرقابل انجامگزارش
0 | 0
admission٠٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٦پذیرشگزارش
12 | 0
maneuverability٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٥مانورپذیر بودنگزارش
5 | 0
unstuck١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٠رهایی، آزادیگزارش
2 | 0
fallibility١٩:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٠خطاپذیرگزارش
0 | 0
siren song١٨:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/١٣آوازی دلفریب که در اساطیر یونان، زنان زیبا و در عین حال خطرناک آن را می خواندندگزارش
5 | 0
precommitment١٣:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٣پیش التزامگزارش
2 | 0
pseudowork٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٥کار کاذبگزارش
2 | 0
modulated٠٩:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٣تنظیم شدهگزارش
14 | 0
ted١٨:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦نام سازمان برگزارکننده کنفرانسهای مهم در آمریکاگزارش
2 | 0
indistractable٠٩:١٦ - ١٣٩٩/١١/٢٦حواس جمعگزارش
5 | 0
waistline١٨:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٢٥اندازه دور کمرگزارش
2 | 0
coerced١٨:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢٥مهار شدهگزارش
5 | 0
essential oils١١:١٧ - ١٣٩٩/١١/١٨عطرهای گیاهیگزارش
5 | 0
dorky١٦:٥٧ - ١٣٩٩/١١/١٧احمقانهگزارش
2 | 0
nonattachment١٤:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٠٢عدم دلبستگیگزارش
2 | 0
nonattachment١٤:٢٤ - ١٣٩٩/١١/٠٢عدم وابستگیگزارش
2 | 0
clueless١٧:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/١٥ناآگاهیگزارش
7 | 0
disorienting١٨:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨گیج کنندهگزارش
21 | 0
occupational mobility١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧تحرک شغلیگزارش
2 | 0
activist١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥عمل گراگزارش
18 | 1
heterogeneity١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩عدم سازگاریگزارش
14 | 1
NOS١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨علامت اختصاری اعداد numbers=nosگزارش
12 | 0
demoralisation١١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨بی اخلاقیگزارش
5 | 0
clinical diagnosis١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦تشخیص بالینیگزارش
5 | 0
process١١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٩فرآوریگزارش
48 | 1
felt١١:٢٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٩احساس شدهگزارش
97 | 3
peekaboo١١:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٩بازی دالی موشهگزارش
39 | 0
sentient٠٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٤آگاهیگزارش
18 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهtransaction١٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٤
• He left the transaction of the matter to his secretary.
او موضوع را به منشی خود واگذار کرد.
18 | 1
continuing٠٩:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٤
• The continuing presence of American troops on Korean soil remains a very sore point with these students.
حضور مداوم نیروهای آمریکایی در خاک کره برای این دانش آموزان بسیار ناراحت کننده است.
5 | 0
continuing٠٩:٣٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٤
• I see no point in continuing this conversation.
من دلیلی برای ادامه این گفتگو نمی بینم.
5 | 0
continuing٠٩:٣٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٤
• They resolved on continuing the struggle.
آنها برای ادامه مبارزه به توافق رسیدند.
7 | 0
discovery١٠:٢٧ - ١٣٩٧/٠٦/١١
• The discovery of oil brought many benefits to the town.
اکتشاف نفت مزایای بسیاری برای شهر به همراه داشت.
5 | 0
discovery١٠:٢٦ - ١٣٩٧/٠٦/١١لئوناردو اکتشافات علمی بسیاری انجام داد.
5 | 0