برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

الهام حبیبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ملزم کردن ١٣٩٩/١١/٠٦
|

2 افرینشگر ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

3 کورکورانه ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

4 اخیر ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

5 آینده معلومی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

6 راحت تر گرفتن ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

7 بار و بنه را جمع کردن ١٣٩٩/٠٤/١٦
|