احسان امیرشهر

احسان امیرشهر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهinterweavings١٨:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٢ارتباطاتگزارش
0 | 0
interweave١٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٢ارتباط برقرار کردنگزارش
0 | 0
smothered١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٢Smothered every sound: جلوی هر صدایی رو میگرفتگزارش
0 | 0
manifesto١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٢مرام نامهگزارش
5 | 1
order١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٢محفلگزارش
2 | 0
uninitiated١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٢ناآشنا گزارش
0 | 0
punctuate٠٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٢به یاد موندنیگزارش
2 | 0
parade٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١١گروهگزارش
0 | 1
requiescat in pace٢٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/١١روحت شادگزارش
0 | 0
tatters٢٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١١درب و داغون گزارش
0 | 0
urgent٢٠:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/١١به شدتگزارش
2 | 0
la gioconda٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١١مونالیزاگزارش
0 | 0
firenze٢٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/١١شهر فرینزه ( فلورانس ) گزارش
0 | 0
dwell on١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١١فکر کردن به چیزیگزارش
0 | 0
posed٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/١١مدل شدنگزارش
2 | 0
chestnut١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/١١Chestnut hair : موهای بلوطی گزارش
0 | 0
dwell١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١١فکر کردن گزارش
7 | 1
riposa١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/١١استراحت کنگزارش
0 | 0