برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دوریان هاویلیارد

دوریان هاویلیارد ...no one know
night warrior

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کج و کوله ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

2 به خاطر اینکه... ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

3 azure ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

4 وابستگی به اتومبیل ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

5 هیچکس
هیچکی
هیچ فردی

١٣٩٩/٠٥/١٩
|

6 میشه گفت مخفف Limousine ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

7 Avril Lavigne - I Fell In Love With The Devil اهنگ
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

8 (tennis(n ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

9 any of various receptacles for removing unwanted substances from a flow, as of water, or for preventing the escape of gases, as in a drain pip
hol ...
١٣٩٨/١١/٢٠
|

10 شیب تند ١٣٩٨/١١/٢٠
|

11 world wild web مخفف ١٣٩٨/١١/١٢
|

12 who dont know technology and hate it. ١٣٩٨/١١/١٢
|

13 who is good at technology and love it ١٣٩٨/١١/١٢
|

14 something special. ١٣٩٨/١١/١٢
|

15 الکل ١٣٩٨/١١/١٢
|

16 اصطلاحِ به معنی:::: سوتی دادم. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

17 پُر رو ١٣٩٨/١١/٠٣
|

18 خفه شو
خفه خون بگیر
shut up
١٣٩٨/١١/٠٣
|

19 چرت نگو ١٣٩٨/١١/٠٣
|

20 اصطلاحِ به معنی خفشو.حرف نزن(البته بی ادبانش ;) ) ١٣٩٨/١١/٠٣
|

21 اصطلاحِ به معنی:پایه ام ١٣٩٨/١١/٠٣
|

22 انتقام گرفتن
دشمن خانوادگی
١٣٩٨/١١/٠٣
|

23 pull out or pull off ١٣٩٨/١١/٠٣
|

24 to be seen
١٣٩٨/١١/٠٣
|

25 کلف،زخیم،و گاهی هم به معنی قطر میاد.
مخالفthin
١٣٩٨/١١/٠٣
|

26 اینم معنی میده:
a small tube with hole

١٣٩٨/١١/٠٣
|

27 sweet layer on a cake ١٣٩٨/١١/٠٣
|

28 thin part of an object. ١٣٩٨/١١/٠٣
|

29 passing a light over ١٣٩٨/١١/٠٣
|

30 a place to organize party
یا یه همچین چیزایی
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

31 a piece of jewelled that womans and girls wear it in very formal important occasions ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

32 فک کنم معنی کلیش رقص یه دختر با یه مرد(منظورم رقص دو نفرس) با لباس مخصوصی که معمولا عروسا می پوشن.دیگه خودتون بگیرید معنیش چیه! ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

33 to catch and eat other animals ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

34 معنی containing no emptyهم میده مثل:the place was empty ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

35 enthusiasm ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

36 to form an opinion about something after considering all the details or facts. ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

37 جنگجو
قهرمان
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

38 اره شدن یا با اره صاف شدن
می تواند به معنی کم ارتفاع هم باشد
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

39 دقت زیاد
خصوصیات برجسته
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

40 lucky ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

41 گاهی به معنی همسر�wife� هم می اید ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

42 have disagreement ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

43 crazy ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 plateau
• She made quick progress and then reached a plateau.
• او پیشرفت سریعی کرد و بعد پیشرفتش متوقف شد.
١٣٩٨/١٢/٠٣
|