مجتبی م

مجتبی م

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtattoo١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٦جای زخم و بخیه.گزارش
2 | 2
meth head١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٦بنگیگزارش
5 | 0
hello١٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٦صدا زدن کسی محترمانه و رسمی، با شمام، کسی نیس. . . گزارش
5 | 6
back and forth١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٦کِشمَکِشگزارش
28 | 0
selectively١٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٦پیش فرضِ انتخاب شده.گزارش
2 | 1
slut shaming١٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/١٦به اشتباه اَنگِ هرزه گی زدن به دختری که مثلا لباسای لختی یا سکسی میپوشهگزارش
12 | 0
little girl٠٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٦دختر بی ارزشگزارش
5 | 11
chip on her shoulder٠٨:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٦کسی که از کسی کینه داره و چون باهاش مخالفه باهاش سر جنگ داره. دشمنی داشتن سر عقیده ای که مخالفه باهاش. کینه توزی.گزارش
0 | 0
chip on his shoulder٠٨:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٦کسی که از کسی کینه داره و چون باهاش مخالفه باهاش سر جنگ داره. دشمنی داشتن سر عقیده ای که مخالفه باهاش. کینه توزی.گزارش
0 | 0
chip on your shoulder٠٨:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٦کسی که از کسی کینه داره و چون باهاش مخالفه باهاش سر جنگ داره. دشمنی داشتن سر عقیده ای که مخالفه باهاش. کینه توزی.گزارش
0 | 0
chip on shoulder٠٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٦کسی که از کسی کینه داره و چون باهاش مخالفه باهاش سر جنگ داره. دشمنی داشتن سر عقیده ای که مخالفه باهاش. کینه توزی.گزارش
5 | 0
gringa٠٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٦"دختر سفید پوست" که نژادش مهم نباشه یعنی رنگ پوستش به نژادش نمیخوره. به نوعی تیکه انداختنه.گزارش
0 | 0
little bitch١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٥جنده بی ارزشگزارش
0 | 1
hood rat١٨:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/١٥تحقیر کردن/توهین کردنِ به زن هرزه و بی بندوبار با فرهنگ سطح پایین از منطقه فقیر نشین. یا جنده ای که تو سطح شهر جنده گی شو نشون میده با رفتارش با پوش ... گزارش
5 | 0
chuntara١٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٥1. رودررو حرف زدن، فیس تو فیس حرف زدن. 2. یه مکزیکی از طبقه پایین جامعه یا به اصطلاح" بی فرهنگ"گزارش
0 | 0
vcard١١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٥کارت شناسایی مبنی بر باکره بودن طرفگزارش
2 | 0
chipster٠٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٥شهروند آمریکاییه مکزیکی تباری هستش که، هم فرهنگ مکزیکیشو حفظ کرده ( مثل عضو گنگستری یا باندی بودن ) و هم از جدیدترین گرایش و مد یعنی" هیپستر" پیروی م ... گزارش
0 | 0
back in the closet٠٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٤حقیقت را فاش نکردن ( بخصوص در مورد همجنس گرایی )گزارش
2 | 0
shit out٠٨:١٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٣موقعیت بد یا ناجور وضعیت خراب سر حد مرگ نقطه پایانیگزارش
16 | 1
fuckery٠٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٣. That which is fucked up . A brothel . Sexual intercourse . bullshitگزارش
2 | 1
sex positivity١٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٢شکل و شمایل صحیح سکسی. فیس درست سکسی بودن. چهره درست سکسی.گزارش
0 | 0
ratchet١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٢تلفظ غلط برای کلمه wretched میتونه باشه به معنیه: بدبخت فلک زدهگزارش
9 | 5
D١٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٢مخفف هستش برای: آلت تناسلی مردگزارش
14 | 1
pendeja١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٢assholeگزارش
0 | 0
catch the shit١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٢انتقاد کردنگزارش
0 | 0
RS١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٢1. Real shit 2. Real smile 3. تلفظ حرف r با تحریر و یا با لرزش صدا که مثلا سکسی بنظر برسه.گزارش
2 | 1
comadre٠٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٢مادرخوانده تو زبان اسپانیایی هست 1 - کسی که بجای مادر کودک از کودک مراقبت میکنه یا کارهاشو میرسه. 2 - بعنوان تیکه انداختن یا مسخره کردن یه خانم است ... گزارش
0 | 0
eastside١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٠بخش شرقیگزارش
2 | 0
hostage١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/١٠تو مکالمه بین دو نفر که یه نفر همش حرف میزنه میشه اینطور هم معنی کرد: مخ طرف رو کار گرفتنگزارش
2 | 1
noodle arm١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٠بازوی ناتوان بازوی بی جان دست بی جون دستای بی رمقگزارش
0 | 0
tone deaf١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩نداشتن درک اجتماعی، عدم درک عمومی، عدم درک اجتماعی، کسی که مسائل جامعه براش مهم نیس،گزارش
46 | 2
boo fucking hoo١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩به تخم چپمگزارش
2 | 0
moving on١١:٤١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩رفتن سراغِگزارش
30 | 0
severance package٠٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩پاداش پایان خدمت در شرکت یا ادارهگزارش
34 | 0
grab ass١٨:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨طفره رفتن وقت هدر دادن ولگردی کردن دور زدنگزارش
2 | 1
ahead of time١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨به موقعگزارش
2 | 2
chola٠٨:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨دختر مکزیکی آمریکایی که تو باند مواد مخدر هستشگزارش
0 | 0
on my way٠٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨کار خودمو میکنم من تو راه خودممگزارش
25 | 1
i'm on my way٠٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨کار خودمو میکنم من تو راه خودممگزارش
60 | 1
frekeada١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧احتمالا معنی ترساندن میدهگزارش
0 | 0
don't even front١٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧حتی جوری رفتار نکن که. . .گزارش
0 | 0
don't front١٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧جوری رفتار نکن. . .گزارش
5 | 0
scribblings١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧خط ناخوانا نوشته شده. نوشته ی بد خط.گزارش
2 | 0
bajapanti١٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧1 - شورت درار 2 - کسی که با قدرت جذبی که داره باعث میشه زنه شُل کنه یا به اصطلاح شورتشو دربیاره واسه سکس با اون طرف.گزارش
0 | 0
bar tab١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦صورتحساب نوشیدنیگزارش
0 | 0
ran١٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦بررسی کردن گردوندن مکانی به جلو بردن چیزیگزارش
23 | 1
blooding money١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦پول از دست دادنگزارش
0 | 0
blood money١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦پول از دست دادنگزارش
2 | 1
bleeding money١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦پول از دست دادنگزارش
0 | 0
dinosaur١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦قرن بوقیگزارش
5 | 4