برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مادر و پدر مادر خودمون
مادر و پدر پدر خودمون
١٣٩٨/١٠/٠٩
|

2 فرزند خاله عمه دایي عمو
به معنی
خواهر زاده و برادر زاده مادر
خواهر زاده و برادر زاده پدر
١٣٩٨/١٠/٠٩
|