برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

داریوش زندی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مهرنجان..یا مهرنگان...
که در اصفهان هست به نام مهرنجان اتراک
ودر ممسنی بخش جاوید روستای مهرنجان
ودر کازرون روستای مهرنجان

به احتمال ق ...
١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

2 قاقوم.از تاکوم می آید.تاکوم درحقیقت تکوم است...تک اوم....تک یعنی تنها..یکی .تاکم یعنی بیردانه.یکدانه.دردانه...در پارسی میگویند فلانی تکِ تکِ یعنی یکی ... ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

3 حاجی دِئوَ لو یا حاجی دِئیَه لی
تیره از طوایف دره شوری و همچنین کشکولی بزرگ از ایل قشقایی است. عموما فامیل انان حاجی پور .حاجی دئولو و حاجی زاده ا ...
١٣٩٨/٠٥/٢٤
|

4 دوان...نام طایفه ای است در جنوب ایران واز طوایف ششگانه عصر ساسانی وهخامنشی.دوان داونی .اشاره به قبیله ی دوان دارد.دوانیق به نطر میرسد برگرفته از نام ... ١٣٩٨/٠٥/١٤
|