احمد درفشدار

احمد درفشدار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهunification١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢اتحاد، وحدتگزارش
0 | 0
unify١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢متحد کردنگزارش
14 | 0
monistic٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٨یگانه انگارانه، یگانه انگارگزارش
5 | 0
pluralist٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٨کثرت گراگزارش
16 | 0
attitude١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٨معانی دیگر: ایستار، طرز قرارگیری، نهش، ( طرز ) برخورد، ( فکر یا احساس یا عمل ) روش، رویکرد، نگرش، خلق، ( هواپیمایی ) موقعیت هواپیما ( و غیره ) نسبت ب ... گزارش
37 | 3
sensation١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٦حسگری ( داریوش آشوری ) ، ادراک حسیگزارش
51 | 1
argument from analogy١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٦قیاس مع الفارق: قیاس مع الفارق از طریق اهمال در شرایط استدلال استقرایی پدید می آید که موضوع آن سرایت حکم یک امر به امر دیگر باشد بدون آن که شباهت کام ... گزارش
2 | 0
ad hoc١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٦معنی دیگر این واژه در فرضیه: در علم و فلسفه ، این واژه به معنای اضافه کردن فرضیه های بیرونی به یک نظریه است تا آن را از جعل نجات دهد. فرضیه های موقت ... گزارش
21 | 1
irreducibly١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨فروناکاستنیگزارش
5 | 0
pseudo addiction٢١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦معتاد قلابیگزارش
0 | 0
ubiquitous٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦همم جا حاضرگزارش
9 | 0
uncontroversially١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦دور از بحث و جدل، بصورتی بدون مناقشهگزارش
0 | 0
prosperity and happiness١٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥As nouns the difference between prosperity and happiness is that prosperity is the condition of being prosperous, of having good fortune while happin ... گزارش
2 | 0
خوشبختی١٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥من تصور می کنم بین خوشحالی و خوشبختی تفاوت وجود دارد. یکی به حال خوش و دیگری به بخت خوش اشاره دارد و حال و بخت یکی نیستند.گزارش
41 | 0
affect١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤affect - based مبتنی بر عاطفهگزارش
23 | 1
disconcerting١٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٢باعث سردرگمی ، خجالت زدگی، یا نگران کنندهگزارش
9 | 0
alternative١٧:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٣١دگره، شق ثانی، شقوق مختلف، بدیل، گزینهگزارش
14 | 1
recap١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٣١مرور/ یادآوری نکات برجسته مطالبی که پیشتر گفته شدهگزارش
53 | 0
align٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٣٠در یک ردیف قرار دادنگزارش
7 | 1
health١٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٣٠تندرستیگزارش
9 | 1
vis � vis١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٣٠در رابطه یا مقایسه باگزارش
0 | 1
trade off١١:١١ - ١٣٩٩/٠١/٣٠ایجاد توازن بین دو وضعییت یا کیفیت برای کسب نتیجه مطلوبگزارش
34 | 0
elicitation١٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٣٠ایجادگزارش
2 | 1
sympathize٢١:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٩جانبداری کردن، حمایت کردنگزارش
5 | 0
catalyst١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٩رویداد آفرین:عاملی که باعث تغییر یا وقوع رویداد مهمی شودگزارش
30 | 0
assumption١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٩انگاشتگزارش
7 | 1
vis � vis١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٩در مقایسه باگزارش
0 | 1
touch on١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٩هنگام صحبت یا نوشتن موضوع خاصی را ذکر /مطرح کردن He touches on the question of او پرسش . . . را مطرح می کندگزارش
12 | 1
fondly١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٨خوش باورانهگزارش
9 | 0
fondly١٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٨با خوشروییگزارش
9 | 0
unsatisfactory١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٨ناراضی کنندهگزارش
2 | 1
curator١٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٧متولیگزارش
9 | 0
put a lot of weight on duration of experiences١٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٧اهمیت زیادی برای مدت زمان تجربه ها قائل شدنگزارش
0 | 0
put on weight١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٧اهمیت دادنگزارش
9 | 4
affective disposition٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٦تمایلات عاطفیگزارش
0 | 0
disposition٢١:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٦خُلقگزارش
25 | 1
global١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٦کل نگرگزارش
23 | 1
vis � vis١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٦در رابطه یا مقایسه با چیزی یا کسیگزارش
0 | 0
adaptation٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٥جرح و تعدیل، سازکاری، جورسازی، سازش، تطبیقگزارش
2 | 1
paraplegic٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٥فلج از کمر به پائینگزارش
12 | 0
affective forecasting١٩:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٥پیش بینی عاطفیگزارش
0 | 0
go kerflooey٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٣از کار افتادن کاملگزارش
0 | 0
bring to awareness٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٣بخاطر آوردنگزارش
0 | 0
acrimonious٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٣جنجالیگزارش
21 | 3
count for nothing٢١:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٣اهمیتی نداردگزارش
0 | 0
at the mercy of١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٣زیر سیطرهگزارش
28 | 0
come up with something١٩:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٢به یک ایده، پاسخ، و غیره اندیشیدنگزارش
14 | 1
gamification١٩:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٢اساساً گیمیفیکیشن به معنای کاربرد مکانیسم های بازی در زمینه ها و فعالیت های غیر از بازی و بازی کردن است. گیمیفیکیشن به معنای استفاده ایده آل از مکانی ... گزارش
23 | 0
identify with١٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٢همدردی کردن باگزارش
16 | 1
narrating١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠١/٢١روایتگرگزارش
34 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده