احمد درفشدار

احمد درفشدار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbeneath one's dignity١٥:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩کسر شأن شخصگزارش
5 | 1
stuff١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩طرح ها و آرزوهایی که محتملاً هرگز محقق نخواهند شد، خیال باطل، فکر خامگزارش
7 | 1
inward looking٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥خود خواه، خود پسندگزارش
2 | 0
despite of٢١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥غلیرغمگزارش
14 | 1
purist٢٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤طرفدار سنت بخصوص در کاربرد زبان؛سنت​ گرا someone who believes in and follows very traditional rules or ideas in a subject؛ a person who adheres stric ... گزارش
25 | 0
futility٢١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤ابطالگزارش
0 | 1
grassroot design٢١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤طراحی در زمین بکر در مقابل brownfield که زمینی است که قبلا استفاده شده و ممکن است تأسیساتی از قبل در آن باقی مانده باشدگزارش
0 | 0
refine١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤شفاف سازیگزارش
5 | 0
dispelling illusions٢١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢توهم زدایی، زدودن توهماتگزارش
2 | 0
investigation١٧:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠جُستارگزارش
7 | 0
connotation١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠دلالت ضمنی ، توارد ذهنی ، معنیگزارش
7 | 1
corollary٢٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨چیزی که نتیجه مستقیم چیز دیگری استگزارش
7 | 0
blur١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤بی رنگ کردن، مخدوش کردن ( تمایز )گزارش
5 | 1
acquiescence١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤موافقت بی چون و چراگزارش
9 | 1
doxastic٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢وابسته به باورگزارش
5 | 0
statute١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢مصوبهگزارش
2 | 0
conception٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢انگاشتگزارش
9 | 0
cogency١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/٣١قدرت اقناعگزارش
5 | 0
paean٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩سرود نیایش، شکرگزاری و پیروزیگزارش
0 | 0
directive١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩بخشنامهگزارش
28 | 0
entities١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧هستندگانگزارش
18 | 1
crushing١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٦خرد کننده، نا امید کننده، ویرانگر ( روانی )گزارش
9 | 0
trivialise٢٣:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٥کوچک شمردن، بی اهمیت قلمداد کردنگزارش
2 | 0
sterilisation١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٥عاری از میکرب ساختنگزارش
2 | 0
dress rehearsal١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٥آخرین تمرین یک نمایشگزارش
5 | 0
baptise١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٥غسل تعمید دادنگزارش
14 | 0
astrophysicist١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٥اختر فیزیک دانگزارش
7 | 0
superstructure١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/١٥فوق سازهگزارش
0 | 1
softie١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢ساده لوح، زود باورگزارش
2 | 1
object٢١:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧عین، ابژه ( فلسفه )گزارش
28 | 1
quale١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤a quality or property as perceived or experienced by a person کیفیت یا خاصیت آنگونه که کسی آنرا درک یا تجربه نمایدگزارش
2 | 0
congruence١١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣همنهشت ( هندسه )گزارش
2 | 0
contingent claim٢٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩ادعایی که ممکن است درست یا نادرست از کار درآیدگزارش
2 | 0
contingent١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩رخداد پذیر؛ پیشایند؛ محتمل الوقوعگزارش
5 | 1
tuatara١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨سوسمار پل دماغی یا توآتارا ( نیوزیلند )گزارش
2 | 0
uninteresting١٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨کسل و خسته کنندهگزارش
12 | 0
count٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧بحساب آوردنگزارش
12 | 1
helpful١٦:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥یاری دهندهگزارش
18 | 1
directedness٠٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥هدایت شدگیگزارش
7 | 0
nagging٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥a nagging pain کوره دردگزارش
0 | 1
estate٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤املاک و مستغلاتگزارش
16 | 0
invaluable٢٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤غیر قابل قیمت گذاری؛ بسیار ارزشمند؛ پر بها ضمناً عبارت "چیز بی ارزش" در ابتدای معنی گمراه کننده است و بهتر است حذف شود.گزارش
76 | 1
annoyance١٨:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤دلخوریگزارش
2 | 1
schadenfreude١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤خنک شدن دل ( ناشی از حادثه بد برای دیگران )گزارش
21 | 0
unification١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢اتحاد، وحدتگزارش
0 | 0
unify١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢متحد کردنگزارش
9 | 0
monistic٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٨یگانه انگارانه، یگانه انگارگزارش
5 | 0
pluralist٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٨کثرت گراگزارش
9 | 0
attitude١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٨معانی دیگر: ایستار، طرز قرارگیری، نهش، ( طرز ) برخورد، ( فکر یا احساس یا عمل ) روش، رویکرد، نگرش، خلق، ( هواپیمایی ) موقعیت هواپیما ( و غیره ) نسبت ب ... گزارش
23 | 2
sensation١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٦حسگری ( داریوش آشوری ) ، ادراک حسیگزارش
39 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده