احمد درفشدار

احمد درفشدار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcircular٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٣دوری ( در استدلال (گزارش
5 | 0
appraisal١٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٢سنجش و ارزیابی ( شفاهی یا کتبی )گزارش
14 | 0
reciprocity١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/١١ویژگی حرکت رفت و برگشتی ( مانند پیستون موتور احتراقی )گزارش
5 | 0
posit١٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩to suggest that a particular idea should be accepted as a factگزارش
5 | 0
persuasive١٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠اقناعیگزارش
14 | 1
extractivism١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨استخراج گراییگزارش
5 | 0
concentration١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢١برهم فشردگی، برهم افزایش، تراکمگزارش
14 | 1
ostracise١٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠طرد کردنگزارش
9 | 0
irrelevance١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠بی اهمیت بودن در موقعیت خاصگزارش
12 | 0
ring١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٢مورد آقا/خانم سجاد نادرست است زیرا زنگ ردن در شیمی corrode استگزارش
16 | 1
ring١٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٢حلقه زدن، گرد آمدن، دور چیزی دایره کشیدنگزارش
9 | 1
truck٢٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٠have/hold/want no truck with somebody/something امتناع از درگیر شدن با کسی یا پذیرفتن ایده ایگزارش
5 | 1
parapsychologist٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩فرا روان شناسیگزارش
0 | 1
reassert١١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩توان دوباره یافتنگزارش
7 | 0
dismissal١٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧خلع یدگزارش
7 | 0
indivisibly١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥بطور جدایی ناپذیریگزارش
2 | 0
amalgamate٢٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢تلفیقگزارش
9 | 0
ritualistically٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢تشریفاتیگزارش
0 | 0
permissiveness١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/٠١great or excessive freedom of behaviour ( ولنگاری )گزارش
7 | 0
pronounce٠٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩رسماً درستی چیزی را اعلام کردن، اعلام معتبر بودن چیزیگزارش
18 | 0
interaction٢١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦اندرکنشگزارش
23 | 2
arrogance٢١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٠استکبارگزارش
12 | 0
ancestors١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٨واژه اعقاب در اینجا درست نیست، لطفاً حذف شودگزارش
25 | 1
articulate٢٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٥بیان کردن، مفصل بندی کردن، عینیت بخشیدن، انسجام بخشیدن، پی افکندنگزارش
28 | 0
assimilation٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٤( فرهنگ ) مال خود سازی، بنام خود کردن، مصادره کردنگزارش
9 | 0
infallibility٢٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٤عصمتگزارش
5 | 1
nonbinding١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩بی اعتبار، بدون فشار یا الزام قانونیگزارش
12 | 0
milestone١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧متاسفانه در حرفه مهندسی معادل متداول همان مایلستون استگزارش
12 | 4
master٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥بالادست ( صفت )گزارش
9 | 0
skid١٩:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥تکیه گاهی ( از جنس چوب یا فلز ) برای سوار کردن تجهیزات قابل حمل. به تجهیزات نصب شده روی این گونه تکیه گاه ها skid - mounted گفته می شودگزارش
9 | 1
tag١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤تگ ( tag ) برچسبی است که چسبانده نمی​شودبلکه بصورت منگوله یا اویخته استفاده میشودگزارش
32 | 0
boilerplate٢٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٣١Boilerplate is a term used in legal contexts, but it originates in engineering. A rating - plate containing standard text was required to be attached ... گزارش
2 | 0
mentee١٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٣١مریدگزارش
9 | 0
rebrand١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/٣١تغییر نام تجاریگزارش
12 | 1
assemblies١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/٣١مجموعه ای از ماشین آلات روی هم سوار شدهگزارش
9 | 0
gubbins١٦:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/٣١یک شیئ بی ارزش یا کم ارزش، یک دستگاه کوچک، یک آدم احمقگزارش
2 | 0
operability١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠قابلیت بهره برداری ( کارخانه )گزارش
2 | 0
hits the shelves١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩در معرض فروش، آماده برای فروشگزارش
0 | 0
trial١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥راه اندازی آزمایشی ( trail run )گزارش
18 | 1
debottlenecking١٥:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥رافع بن بست، رافع راه بندان ( صفت )گزارش
0 | 0
contribution٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠یاری​ بهرگزارش
18 | 1
doggie١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٩هاپوگزارش
7 | 0
demonstration٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٧اثبات تجربی و عملی، اثبات از راه نمایشگزارش
60 | 1
fecklessness٢٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٧بی ارزش بودن به دلیل ناتوان بودن و ناکارآمد بودنگزارش
2 | 0
unexciting٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٦عاری از هیجانگزارش
9 | 1
heuristic١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٦دریابش ( به روایت مترجم کتابی از دانیل کاهنمن )گزارش
12 | 1
funny٢١:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/١٥شوخ طبعگزارش
21 | 1
unfolding١٨:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٢در حال وقوعگزارش
69 | 1
mobilise١٨:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٢پشتیبانی، مصرف منابع، تدارک دیدن، تسهیل جابجاییگزارش
2 | 1
vicarious٢٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٢چو عضوی بدرد آورد روزگاز دگر عضوها را نماند قرار احساس ( خوب یا بد ) فردی که خود را بجای فرد دیگری تصور کندگزارش
9 | 2

فهرست جمله های ترجمه شده