احمد درفشدار

احمد درفشدار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهecumenical١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠طرفدار اتحاد شاخه های مختلف مسیحیگزارش
0 | 0
hemerology١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧تعیین روزهای فرخنده و نحس در تقویمگزارش
0 | 0
face off١٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥مقابله رو در روگزارش
0 | 0
quadrant١٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٧گونیاگزارش
0 | 1
entrust with٢٣:١٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٠گماردن بهگزارش
5 | 0
entrusted him with٢٣:١٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٠گماشتن او به . . .گزارش
0 | 0
outrageous٢٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٩عصبیت ( ابن خلدون )گزارش
0 | 1
subjectivity١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٥فاعلیت ذهنگزارش
2 | 1
reification٢٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٨چیزانگاریگزارش
7 | 0
sentience٢٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٧توانمندی ادراک حسیگزارش
2 | 1
discipline١٤:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٥دانش رشتهگزارش
2 | 1
de mystification١٧:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١١راز زدایی از عالمگزارش
2 | 0
circumspection٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٣تدبیرگزارش
2 | 0
presupposition٢٣:٢٢ - ١٣٩٩/١١/٣٠از پیش مسلم دانستنگزارش
2 | 0
presuppositions٢٣:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٣٠پیش فرض هاگزارش
2 | 0
blessedness١٢:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٩تبرک، تیمنگزارش
0 | 0
scholastic٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/١١/١٩دانشورانهگزارش
0 | 0
overhastiness٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/١١/١٧شتابزدگیگزارش
0 | 0
matrix١١:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٠٦قالبگزارش
9 | 1
numinous١٩:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٣( دین و عرفان ) امر قدسیگزارش
0 | 0
reverie١٩:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٢٣خیالبافیگزارش
0 | 0
nonspatial١٨:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢١عرفان ( لامکان )گزارش
2 | 0
nontemporal١٨:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٢١ابدی، بی زمانگزارش
2 | 0
theologian١٩:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٣متألههگزارش
14 | 0
atomicity١٩:١٩ - ١٣٩٩/١٠/١٣( فلسفه ) خرده انگاریگزارش
0 | 0
skepticism١٨:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/١٢شک گراییگزارش
5 | 1
fallibilism١٨:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٢ابطال پذیریگزارش
0 | 1
noetic٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١١عقلی، عقل یافتیگزارش
2 | 1
square٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/١١square ( something ) with something توافق داشتن ( چیزی ) با چیز دیگرگزارش
21 | 1
well established٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٤راسخ، پایدارگزارش
7 | 0
overrider١٦:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٠٣ضربه گیر روی سپر خودروگزارش
0 | 0
overrider١٧:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٢نفی کنندهگزارش
0 | 0
tiered٠٠:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٠١چینه ایگزارش
5 | 0
infect١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧مخدوش کردنگزارش
2 | 1
dualistic١٩:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥دوگانه انگار ( پیشنهاد قبلی اصلاح شود )گزارش
14 | 0
first instance١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤قبل از هرچیز، در مرحله اولگزارش
2 | 0
circularity١٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٩دوری، دور باطل ( در استدلال منطقی ) می گوییم اگر ادعای مطرح شده در نتیجه گیری یک استدلال به نوعی در مقدمات آن ظاهر شود ، این استدلال دوری بوده و باط ... گزارش
14 | 0
perennialism١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٥جاودان خردگزارش
0 | 1
decontextualization٢٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٤شالوده شکنیگزارش
0 | 0
perennial philosophy١٥:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٢جاودان خردگزارش
0 | 0
perennialism١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩حکمت خالده ( فلسفه و عرفان )گزارش
2 | 0
pantheistic١٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧همه خدا گراگزارش
2 | 0
acosmism١٩:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧نیست انگاری جهان، انکار وجود ما سوی اللهگزارش
0 | 0
mutuality٢٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦دو طرفه، متقابلگزارش
5 | 0
dualistic٢٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦ئوگانه انگارگزارش
2 | 0
states of affairs٢٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤حالات امورگزارش
2 | 0
modality١٤:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣Sensory Modalities A sensory modality ( also called a stimulus modality ) is an aspect of a stimulus or what is perceived after a stimulus. The term ... گزارش
5 | 1
crank١٨:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩آدم بدخُلقگزارش
5 | 0
discriminating٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦مُمیّزگزارش
2 | 0
subject١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦سوژه، فاعل شناسا، فاعل ذهن، برابرایستاگزارش
7 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده