برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دنی سپهر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Wound
زخم یا جراحت
پیچیدن(بانداج)
بند امدن : wound dwon gragually به ارامی بند امدن (پایان یافتن)
١٣٩٩/٠٦/٢٠
|

2 Do sth extremely well کاری را عالی انجام دادن ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

3 The sound of some music ١٣٩٩/٠٦/١٤
|

4 دوره سخت ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|