برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Dana Ghaffari

Dana Ghaffari This is Dana Ghaffari
I was born in November 12, 1998
English instructor, translator, linguist, poet, author. I am into songwriting.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 برنده شدن
موفق شدن
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

2 بی گمان ١٣٩٩/١٠/١٧
|

3 در رفتن ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

4 فوران ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

5 تکرار کردن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

6 پیوسته
تدریجی
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

7 ویروسشناس ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

8 فرصت طلب ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

9 ائتلاف
شرکت
سازمان
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

10 تقاضا کردن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

11 شخص سیاسی ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

12 متوقف شده ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

13 قرنطینه ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

14 نام گذاری شده ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

15 جدید ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

16 هشدار دادن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

17 گرته برداری ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

18 چون
زیرا
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

19 تیغه ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

20 تشنه چیزی بودن ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

21 آدم آشغال
آم مزخرف
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

22 راحت ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

23 شواهد
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

24 بی اهمیت ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

25 دستی رساندن(به معنی کمک کردن) ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

26 مرتکب شدن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

27 ناشی از ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

28 عکس العمل ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

29 کمبود ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

30 عادی
معمولی
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

31 به چشم نیامدن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

32 منظری کلی ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

33 کوهنورد آلپ ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

34 به اصطلاح ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

35 چشم به چیزی افتادن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

36 تا همین اواخر ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

37 مدتی قبل ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

38 وقایعی که اتفاق نیفتاده است. ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

39 دچار نشدن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

40 هرازگاه ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

41 گورستان
مزار
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

42 بالاتر تصور کردن
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

43 زندگی روزمره ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

44 احتمال ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

45 پیوسته ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

46 کلام ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

47 کلام ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

48 پریشان ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

49 تبدیل شدن
تغییر کردن
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

50 زبان ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|