برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Dana Ghaffari

Dana Ghaffari This is Dana Ghaffari
November 12, 1998
English instructor, translator, linguist, poet and songwriter.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سعی کردن(در هر شرایطی به این معنا نیست)
جنگیدن
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

2 شاهکار ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

3 تحلیل سیاسی متکی بر شرایط و زمینه ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

4 برنده شدن
موفق شدن
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

5 بی گمان ١٣٩٩/١٠/١٧
|

6 در رفتن ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

7 فوران ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

8 تکرار کردن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

9 پیوسته
تدریجی
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

10 ویروسشناس ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

11 فرصت طلب ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

12 ائتلاف
شرکت
سازمان
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

13 تقاضا کردن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

14 شخص سیاسی ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

15 متوقف شده ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

16 قرنطینه ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

17 نام گذاری شده ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

18 جدید ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

19 هشدار دادن ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

20 گرته برداری ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

21 چون
زیرا
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

22 تیغه ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

23 تشنه چیزی بودن ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

24 آدم آشغال
آم مزخرف
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

25 راحت ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

26 شواهد
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

27 بی اهمیت ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

28 دستی رساندن(به معنی کمک کردن) ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

29 مرتکب شدن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

30 ناشی از ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

31 عکس العمل ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

32 کمبود ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

33 عادی
معمولی
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

34 به چشم نیامدن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

35 منظری کلی ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

36 کوهنورد آلپ ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

37 به اصطلاح ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

38 چشم به چیزی افتادن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

39 تا همین اواخر ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

40 مدتی قبل ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

41 وقایعی که اتفاق نیفتاده است. ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

42 دچار نشدن ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

43 گورستان
مزار
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

44 هرازگاه ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

45 بالاتر تصور کردن
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

46 زندگی روزمره ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

47 احتمال ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

48 پیوسته ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

49 کلام ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

50 کلام ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|