برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کد آکادمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیشرفت کوچکی در کاری کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

2 افراط در انجام کاری ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

3 از جهات مختلف
١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

4 لوازم خانگی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

5 خوش منظره ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

6 معنی خط و خش هم میده
مثلا There isn't a mark on it حتی یه خش هم روش نیفتاده!
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

7 مشهور ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

8 غیبت مجاز ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

9 یک راست سراغ چیزی رفتن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

10 گویا ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

11 بی علاقگی
١٣٩٩/٠٧/١٥
|

12 امکانات تفریحی ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

13 امکانات تفریحی ١٣٩٩/٠٧/١٥
|