برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Celestia

Celestia .The sun is alone too, but it still shines

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 She is a voice actress. She is a singer, too. She shined in the show My Little Pony; Friendship Is Magic as the character Princess Celestia ١٣٩٩/١١/٠٥
|

2 از کلمه celestial گرفته شده و به معنای آسمانی، بهشت، الهی و... است
١٣٩٩/١٠/١٦
|