برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کارولین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فعالیت ١٣٩٧/١٢/٢٤
|

2 بند آوردن
Take my breath away
١٣٩٧/١٢/١٠
|