برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cardiologist lover

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عروق کرونر، رگ های اکلیلی، شریان اکلیلی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

2 بافت (قلب و ...) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

3 بزرگ سیاهرگ زیرین ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

4 ماهیچه قلبی (که بیشترین قسمت قلب را نسبت به سایر ماهیچه ها پوش میدهد) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

5 دریچه ی ریوی (دریچه بین بطن راست و تنه ریه) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

6 دریچه های قلب (شامل دریچه ی میترال [دولختی] و سه لختی می باشد) ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|