برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بیومکانیک

بیومکانیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به شخصه
١٤٠٠/٠٢/١٧
|

2 یک کاسه کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

3 paid leave

مرخصی با حقوق
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

4 a public holiday
تعطیل عمومی

an official holiday
تعطیل رسمی

to make a holiday
جشن گرفتن
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

5 a public holiday
تعطیل عمومی

an official holiday
تعطیل رسمی

to make a holiday
جشن گرفتن
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

6 روزآسود ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

7 a public holiday
تعطیل عمومی

an official holiday
تعطیل رسمی

to make a holiday
جشن گرفتن
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

8 transaction ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

9 transcript ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

10 تراکنش
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

11 outright lie ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

12 In California, a defendant may be charged with first-degree murder, second-degree murder, or capital murder.
متهم شدن/کردن به .....
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

13 Malice is defined as the knowledge and intention or desire to do evil. Malice aforethought is found when one person kills another person with the int ... ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

14 Call off
Cancle

They mean the same thing in some contexts. Call off is more casual.

You can cancel an order at a restaurant but you ...
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

15 Call off
Cancle

They mean the same thing in some contexts. Call off is more casual.

You can cancel an order at a restaurant but you ...
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

16 تشریف آوردن
Come over! Here's a seat for you.
تشریف بیاورید! اینجا یک جا برای شما هست.

Why don't you come over to our place one evening ...
١٤٠٠/٠١/٢١
|

17 Drop a course
حذف درس کردن

مثلا در دانشگاه بعضی اوقات ممکن است دانشجویان درسی را که اخذ کرده اند، حذف کنند.

And about a third of stu ...
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

18 Offset
جبران کردن ما به التفاوت
جبران کردن اختلاف بین حالت مطلوب (مدنظر) و حالت موجود (فعلی)

سعی می‌کنم با توضیحاتی تفاوت فعل offset ر ...
١٤٠٠/٠١/١٨
|

19 Offset
جبران کردن ما به التفاوت
جبران کردن اختلاف بین حالت مطلوب (مدنظر) و حالت موجود (فعلی)

سعی می‌کنم با توضیحاتی تفاوت فعل offset ر ...
١٤٠٠/٠١/١٨
|

20 جراحی ترمیمی (ریویژن، ثانویه)
جراحی مجدد
١٤٠٠/٠١/١٦
|

21 Chores
ریزه‌کاری‌های‌خانه
خرده‌کاری‌های‌خانه
١٤٠٠/٠١/١٣
|

22 وابستگی سازمانی/ پیوند سازمانی / عضویت
در سازمانی پذیرفته‌شده

author affiliation
نام سازمانی که پدیدآور، رسماً به آن وابسته است
١٣٩٩/١٠/٠٨
|

23 ریشه گرفتن از ... ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

24 کج و کولِگی . اعوجاج ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

25 percutaneous coronary intervention ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

26 particle image velocimetry ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

27 سوال امتیازی ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

28 رونده . پیوسته
مثلا تنگ شدگی ناشی از آترواسکلروسیس نقطه ای است و تنگ شدگی در طول کوچکی رخ میدهد. حال اگر این تنگ شدگی ادامه دار باشد و طول زیادی ...
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

29 رونده ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

30 رشد ناکامل
ناکامل رشد یافته
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

31 Blalock-Taussig shunt ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

32 bidirectional Glenn Shunt ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

33 superior vena cava ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

34 گل سر سبد ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

35 سبد محصولات ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

36 تن در دادن ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

37 به چنگ انداختن
در دست گرفتن
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

38 زلم زیمبو
افزونه‌ که بر چیزی می‌افزایند و ضمائم و ملحقات است و جز فرعی به شمار می‌آید که عموما برای زینت دادن (زوائد مطبوع و خواستنی) جز اصلی به ...
١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

39 برافتادن تدریجی ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

40 روی هم چیدن ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

41 موقعیت تنگ چیده شده
موقعیت نزدیک به هم چیده شده
موقعیت بسته چیده شده

بسته در معنای قفل و مقید
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

42 گشاده‌چینی
گشوده‌چینی
بازچینی


Open-packed Position
موقعیت گشوده چیده شده
موقعیت باز چیده شده
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

43 لق چیده شده
شل چیده شده
سست چیده شده
سست و لق و شل در کنار هم قرار گرفته شده
شل پک شده
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

44 آسوده ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

45 تا باشه از این خوشی ها ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

46 پیوسته - جوندار - یکدست - قوام یافته ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

47 حاشیه نویسی ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

48 واقف شدن - وقوف - دانندگی ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

49 دور نما - آینده بینی - آتیه نگری ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

50 مشعوف ١٣٩٩/٠٦/٣١
|