برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهناز همتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جعلی- سرقت ادبی یا علمی شده ١٣٩٨/٠١/١٩
|

2 با عطوفت - عاطفی ١٣٩٧/١١/٢١
|

3 شوخی دستی- شوخس شهرستانی ١٣٩٧/١١/٢١
|

4 محنت انگیز-رقت بار ١٣٩٧/١١/١٧
|

5 باردار- حامله - آبستن بودن ١٣٩٧/١١/١٦
|

6 ز گهواره تا گور
از نطفه تا کفن
١٣٩٧/١١/١٦
|

7 انجام دو کار همزمان ١٣٩٧/١١/٠٩
|

8 انسان تنها با نان زنده نخواهد ماند، بلکه با هر کلمه ای که از دهان خدا صادر می شود. ( آیه ای از انجیل) ١٣٩٧/١١/٠٩
|

9 اذعان می کند ١٣٩٧/١١/٠٨
|