بهنام وندا

بهنام وندا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهشخصیت١٦:١٧ - ١٣٩٩/١١/١٢منشگزارش
14 | 1
درجه١٣:٥٣ - ١٣٩٩/١١/١٢پله، پایه،گزارش
12 | 0
امنیت١٣:٤٧ - ١٣٩٩/١١/١٢در پاسخ به "الی"شاید این واژه در جایی یا سندی تاریخی وادبی کهن یافت نشودپس ما نباید بنشینیم وبنگریم که چه میشود باید خودمان برابرسازی انجام دهیم با س ... گزارش
14 | 0
امنیت١٣:٤٣ - ١٣٩٩/١١/١٢پایدار، پایداری مانند نا امن=ناپایدارگزارش
14 | 0
عمو١٣:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٠٥در زبان بختاری به عمو تاته می گویندگزارش
34 | 1
توجه١٨:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٠٤دَرنگریگزارش
18 | 0
اقتصاد١٧:١٠ - ١٣٩٩/١١/٠٢ترازمانن، مانبد، پاشکیتگزارش
16 | 0
ضایع٠٩:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٠٢نابود، پِرتیگزارش
16 | 1
اجرا١٨:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٣٠پیشبریگزارش
14 | 0
اجرا١٨:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٣٠اجرا=پیشبَری مجری=پیشبَرگزارش
14 | 1
غیر١٨:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٣٠مگرگزارش
9 | 0
مسابقه١٨:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٣٠آورد، پیکارگزارش
32 | 1
ساندویچ٠٩:١١ - ١٣٩٩/١٠/٢٢پیچینه، پیچانهگزارش
12 | 0
تشخیص٠٩:٠٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٢بازشناسیگزارش
7 | 0
درجه دار٢٣:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٢١پاسیارگزارش
9 | 0
عنوان١٥:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/١٨دیباچه، فرنام، سرنویسگزارش
16 | 1
حیاط١٥:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/١٨قلمرو، این واژه بیشتر برای بخش جلوی خانه ها جایی که ازآن صاحب خانه می باشد را می گویند در بخش نیمروزی ( جنوب ) سرزمین ایران به حیاط خانه "فَدَح"میگو ... گزارش
14 | 1
تمرین٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٧برزیدن ، باز بینیگزارش
9 | 0
سلامت٢٢:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/١٧تندرستیگزارش
14 | 1
خطر٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٧گزند ، آسیبگزارش
12 | 1
دقیقه٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/١٦گویا واژه زَم درخور وجایگزین خوبی میباشدگزارش
16 | 1
حق٢٣:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/١٦همراهی با جناب مازیار ایرانی باسپاس دیگر از بزرگوارانگزارش
12 | 1
منفی٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥کم، کمینهگزارش
5 | 0
مثبت٢٠:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥فزون، فزونشگزارش
7 | 1
ظرفیت١٧:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥این واژه در زبان پارسی کاربردهای گوناگونی دارد پس میتوانیم از واژه های جایگزین مانند توانایی، گنجایش، پذیرش بهره برداری کنیمگزارش
14 | 0
بالقوه١٧:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥نیروی نهانی - دارایی پنهانگزارش
21 | 1
بالفعل١٧:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥در دسترسگزارش
14 | 1
سنت٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٤روشگزارش
7 | 0
درس٢٢:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤این واژه پارسی می باشد و نیاز به برابر سازی تازی نداردگزارش
41 | 1
دبیرستان١٩:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٤آموزشکدهگزارش
23 | 1