مجید نجفی

مجید نجفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfamily dog١١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠١سگ خانگیگزارش
2 | 0
insensitivity١٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢بی توجهیگزارش
2 | 0
pursuit٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢١مشغولیتگزارش
30 | 1
endorse٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠١/٢٤مهر تأیید زدنگزارش
34 | 1
pinnacle of creation٢٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٢اشرف مخلوقاتگزارش
2 | 0
proposed١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٨پیشنهادیگزارش
41 | 1
dealing١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٠٧مراودهگزارش
5 | 0
absurd١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٣غلطگزارش
2 | 1
second sex٢٢:٥٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٧جنس دوم اثر مطرح سیمون دوبوار در رابطه با نابرابری ها و تبعیض ها علیه زنانگزارش
0 | 0
life and death٢٠:١٢ - ١٣٩٨/١٢/٢١مسئله ی مرگ و زندگیگزارش
0 | 0
fresh air٢٣:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/١٢هوای تازهگزارش
16 | 0
traumatic٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/١١تکان دهندهگزارش
32 | 1
ngo١٤:٢٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٩سازمان های مردم نهاد : سمنگزارش
9 | 1
communicate١٥:٥٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٧مخابره کردنگزارش
5 | 0
outsource٢٢:١٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٥برون سپاری کردنگزارش
28 | 1
emotional life١٥:٣٩ - ١٣٩٨/١٢/٠٥حیات عاطفی تمام احساساتی که یک جاندار در حیات روزمره اش تجربه می کند.گزارش
0 | 0
euthanasia١٧:٢٩ - ١٣٩٨/١٢/٠٢به مرگیگزارش
5 | 0
blessing١٢:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٢موافقت اجازهگزارش
21 | 1
stuffing٢٢:١٥ - ١٣٩٨/١٢/٠١شکم پریگزارش
9 | 0
fixing٢٠:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/٠١مخلفات کنار غذاگزارش
21 | 2
spousal abuse١٠:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٣٠خشونت خانگی همسرآزاریگزارش
5 | 0
common ground١٨:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٩زمینه ی مشترکگزارش
7 | 0
awkward١٧:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٩غیر منتظرهگزارش
9 | 0
awkwardness١٧:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٩نا به هنجاریگزارش
21 | 1
fall short١٦:١٧ - ١٣٩٨/١١/٢٩ناقص بودنگزارش
7 | 1
judgmental١٦:١٣ - ١٣٩٨/١١/٢٩قضاوت گرگزارش
34 | 0
fraught١٦:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢٩ناخوشایندگزارش
7 | 1
all the difference in the word١٢:٢٧ - ١٣٩٨/١١/٢٦زمین تا آسمان تفاوتگزارش
2 | 0
pangs of conscience٢٢:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٣وجدان دردگزارش
2 | 0
pangs of conscience٢٢:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٣عذاب وجدانگزارش
7 | 0
by product١٠:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٣ضایعاتگزارش
18 | 1
humanly raised١٠:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٣پرورش یفته با معیارهای انسانیگزارش
0 | 0
energy intensive٢٢:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢١پر مصرف انرژی برگزارش
18 | 0
pay one's way٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٠هزینه های خود را پرداخت کردنگزارش
2 | 0
in doing so٠٠:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٢٠در چنین حالتیگزارش
16 | 0
excrete١٩:٥١ - ١٣٩٨/١١/١٦آزاد کردنگزارش
9 | 1
end stage١٣:٥٤ - ١٣٩٨/١١/١٦حاد گزارش
12 | 1