بهرام صادقی

بهرام صادقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtake measures١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٢اقدام کردن I would take measure to alter educational system من برای تغییر سیستم اموزشی اقدام می کنم.گزارش
0 | 0
to get rid of٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/١١Since I exceeded my limit, I decided to get rid of my credit card. از انجاییکه من از حد خودم فراتر رفتم ، تصمیم گرفتم از شر کارت های اعتباریم خلاص ... گزارش
0 | 0
really come through٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨واقعا ظاهر می شود This way a speaker's emotions and manner of expression really come through, even if we don't know their language. به این ترتیب اح ... گزارش
0 | 0
really come through٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨واقعا ظاهر می شودگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهquite a bit١١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/١١
• I expect you do quite a bit of travelling?
من از شما انتظار دارم که سفرهای زیادی انجام دهید.
0 | 0