امتیاز‌های بهار

بازدید
٢٥
امتیاز کل
٣,١١٥
کل مدال ها
٥٥
طلا
١
نقره
٢٧
برنز
٢٧
٢٢٥
×
١٠
=
٢,٢٥٠
٧
×
=
-١٤
١٩٥
×
٢
=
٣٩٠
٢٥
×
=
-٢٥
١٧
×
٢
=
٣٤
٣٢
×
١٥
=
٤٨٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,١١٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٦
×
١٠
=
٢٦٠
٠
×
=
٠
٨٤
×
٢
=
١٦٨
١٣
×
=
-١٣
٠
×
-١٥
=
٠
٤١٥

جزئیات امتیاز در بپرس

١٩٩
×
١٠
=
١,٩٩٠
٧
×
=
-١٤
١١١
×
٢
=
٢٢٢
١٢
×
=
-١٢
١٧
×
٢
=
٣٤
٣٢
×
١٥
=
٤٨٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٧٠٠