بهاره انصاری

بهاره انصاری مهندس کشاورزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvibe٠٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٦حال وهواگزارش
32 | 1
pale green١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١سبز مغز پسته ییگزارش
5 | 0
perm١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١فرموگزارش
7 | 1
afro١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١موی فرفری پف دارگزارش
7 | 0
sensation١٧:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١تاثیرگزارش
7 | 1
respond١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١جواب دادنگزارش
7 | 0
dreadlocks١٧:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١موهای درهم پبچیدهگزارش
2 | 0
twisted١٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١پیچ پیچی ، در همگزارش
7 | 1
sole١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١کف کفشگزارش
12 | 1
cargo١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١شلوارچندجیبگزارش
12 | 1
strip١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١راه راهگزارش
18 | 2
spike١٦:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١تیغ تیغیگزارش
14 | 0
freckle١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١کک و مک گزارش
5 | 0
feature١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١قیافهگزارش
7 | 1
conclusion١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١نتیجه گیری، جمع بندیگزارش
9 | 1
downsides١٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١فرودگزارش
5 | 1
abolish١٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١ازبین بردن گزارش
2 | 1
entered٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٠شرکت کردن گزارش
12 | 1
بهاره١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٠اورنده و نوید دهنده بهار ❤گزارش
41 | 1
afford١٩:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨تامین کردنگزارش
14 | 0
through١٥:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨وصل شدن تلفنگزارش
12 | 1
get a hold of you١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨گیرت اوردنگزارش
9 | 1
we got cut off١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨قطع شدگزارش
12 | 0
regular١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨مرسومگزارش
14 | 1
jet lag١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨خستگی ناشی از پروازگزارش
7 | 1
towards١٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧به طرفهگزارش
5 | 1
sketch١٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧طرحگزارش
7 | 0
stuff١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧چیز میزگزارش
14 | 1