بهاره انصاری

بهاره انصاری مهندس کشاورزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvibe٠٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٦حال وهواگزارش
90 | 3
pale green١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١سبز مغز پسته ییگزارش
12 | 1
perm١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١فرموگزارش
7 | 1
afro١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١موی فرفری پف دارگزارش
12 | 0
sensation١٧:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١تاثیرگزارش
7 | 1
respond١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/١١جواب دادنگزارش
9 | 0
dreadlocks١٧:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١موهای درهم پبچیدهگزارش
7 | 0
twisted١٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١پیچ پیچی ، در همگزارش
7 | 1
sole١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/١١کف کفشگزارش
30 | 1
cargo١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٥/١١شلوارچندجیبگزارش
16 | 1
spike١٦:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١تیغ تیغیگزارش
18 | 0
freckle١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١کک و مک گزارش
7 | 0
feature١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/١١قیافهگزارش
7 | 1
conclusion١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١نتیجه گیری، جمع بندیگزارش
14 | 1
downsides١٢:٤٧ - ١٣٩٩/٠٥/١١فرودگزارش
5 | 1
abolish١٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١ازبین بردن گزارش
12 | 1
entered٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٠شرکت کردن گزارش
25 | 1
بهاره١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٠اورنده و نوید دهنده بهار ❤گزارش
44 | 1
afford١٩:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨تامین کردنگزارش
21 | 1
through١٥:٠٦ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨وصل شدن تلفنگزارش
18 | 1
get a hold of you١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨گیرت اوردنگزارش
16 | 1
we got cut off١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨قطع شدگزارش
14 | 0
regular١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨مرسومگزارش
16 | 1
jet lag١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨خستگی ناشی از پروازگزارش
9 | 1
towards١٨:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧به طرفهگزارش
12 | 1
sketch١٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧طرحگزارش
12 | 0
stuff١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧چیز میزگزارش
18 | 1