برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهاره انصاری

مهندس کشاورزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 حال وهوا ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

2 سبز مغز پسته یی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

3 فرمو ١٣٩٩/٠٥/١١
|

4 موی فرفری پف دار ١٣٩٩/٠٥/١١
|

5 تاثیر ١٣٩٩/٠٥/١١
|

6 جواب دادن ١٣٩٩/٠٥/١١
|

7 موهای درهم پبچیده ١٣٩٩/٠٥/١١
|

8 پیچ پیچی ،در هم ١٣٩٩/٠٥/١١
|

9 کف کفش ١٣٩٩/٠٥/١١
|

10 شلوارچندجیب ١٣٩٩/٠٥/١١
|

11 راه راه ١٣٩٩/٠٥/١١
|

12 تیغ تیغی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

13 کک و مک
١٣٩٩/٠٥/١١
|

14 قیافه ١٣٩٩/٠٥/١١
|

15 نتیجه گیری،جمع بندی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

16 فرود ١٣٩٩/٠٥/١١
|

17 ازبین بردن
١٣٩٩/٠٥/١١
|

18 شرکت کردن
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

19 اورنده و نوید دهنده بهار ❤ ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

20 تامین کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

21 وصل شدن تلفن ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

22 گیرت اوردن ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

23 قطع شد ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

24 مرسوم ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

25 خستگی ناشی از پرواز ١٣٩٩/٠٥/٠٨
|

26 به طرفه ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

27 طرح ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

28 چیز میز ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|