برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد امین عظیم زادگان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چیزی فرّار، دیریاب، (مفهومِ) سیّال ١٣٩٧/١٠/٣٠
|

2 احیاسازی، قوی تر کردن، فعال تر کردن. ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

3 خانوار، سکنه، خانواده ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

4 پیچاندن کسی، طفره رفتن از قرار با کسی. ١٣٩٧/١٠/١٩
|

5 نشست، کنفرانس، اجلاس ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

6 صحه گذاری ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

7 دلیل تراشی ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

8 جلب کردن و به دست آوردن... ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

9 حل و فصل، رتق و فتق، از سر گذراندن چیزی. ١٣٩٧/٠٨/٢٥
|

10 هم ارزی (هم ارزشی دو یا چند چیز) ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

11 مدام در فکرِ... . غرق و شیفته. گرفتار. ١٣٩٧/٠٨/٠١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 put off
• I know I have to go to the dentist, but I keep putting it off.
• من می‌دانم که من باید به دندانپزشک مراجعه کنم اما من آن را به تعویق می‌اندازم
١٣٩٧/١٠/١٩
|