شهبازی

شهبازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهprosopagnosioc١٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥ادراک پریشی چهرهگزارش
0 | 0
peer tutoring١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣روش آموزش هم شاگردیگزارش
7 | 0
untestable١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٩غیر قابل آزمایش بودنگزارش
2 | 0
tackle١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٩مورد بررسی قرار دادنگزارش
9 | 1
savourse of١٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٢دلالت شدن برگزارش
0 | 0
countenance١٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٢حمایت کردنگزارش
9 | 1
alienated١١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٢بیگانگیگزارش
7 | 1
softening up١٧:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/١١آماده کردنگزارش
0 | 1
by the time١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/١١در طی. در طولگزارش
14 | 1
ripple effect١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨اثر موجیگزارش
9 | 0
decalage١٠:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٠١جابه جایی محیطیگزارش
0 | 0