شهبازی

شهبازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهalogia٠٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨سکوت مرضیگزارش
0 | 0
enuretic٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٧بی اختیاری ادرارگزارش
0 | 0
enlightened١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٧راهنمایی شدنگزارش
0 | 1
anecdotal٠٠:١٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٧واقعه نگاریگزارش
0 | 0
hold toward٠٠:١٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٧شامل شدن. در برداشتنگزارش
0 | 1
far beyond٢٣:١٧ - ١٣٩٩/١٠/١٥ماورایگزارش
2 | 0
account of٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٧انواعگزارش
2 | 0
variety of١٧:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٣انواعگزارش
5 | 0
invoked١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧کمک گرفتن گزارش
0 | 0
ego١٦:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤هویت خودگزارش
12 | 1
somatoform disorders٠١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢اختلالات جسمانی شکلگزارش
9 | 0
affective disorders٠١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢اختلالات عاطفیگزارش
0 | 0
psychotic٠١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢روانیگزارش
14 | 1
organic disorder٠١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢اختلال روان تنیگزارش
0 | 0
antianxiety٠١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢ضد اضطرابگزارش
0 | 0
psychopharmacologist٠١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢روان دارو شناسگزارش
0 | 0
connected with١٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠در اتباط باگزارش
2 | 1
adhere to٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٩ضمیمه کردنگزارش
0 | 0
tempt١٦:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٥تلاش کردنگزارش
9 | 1
tremendously١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٥به طور شگرفیگزارش
12 | 0
conglomeration٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٥گرد آوری، جمع آوریگزارش
5 | 0
only if٢١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٣صرفاگزارش
5 | 1
number of times٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٣چندین بارگزارش
0 | 0
on the assumption that٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٣با فرض اینکهگزارش
2 | 0
relearning٢٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٣یادگییری مجدد، باز یادگیریگزارش
0 | 0
reeducation٢٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٣باز اموزی، آموزش مجددگزارش
0 | 0
affiliation٢٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٣پیوند جویی ( در روانشناسی )گزارش
7 | 1
malingerers١٤:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٢تمارض کنندگانگزارش
0 | 0
growth spurt١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩بلوغگزارش
9 | 0
subtle item٠٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨عنوان فرعیگزارش
0 | 0
test exercised٠٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨آزمون مورد استفاده قرار گرفتهگزارش
0 | 0
inarticulate animal٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦حیوان بی کلامگزارش
0 | 0
cyclicity٢١:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦چرخهگزارش
0 | 0
by means of٠١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣به خاطرگزارش
5 | 1
paired with٠١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣همراه شدن باگزارش
2 | 0
social desirability bias٠١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣تمایل مطلوبیت اجتماعیگزارش
0 | 0
in ways that٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣به طور ثابتگزارش
5 | 0
stellar transit٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/١١عبور ستاره ایگزارش
0 | 0
muscle tone٢٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/١٠انقباض ماهیچه ایگزارش
14 | 0
placebo١١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٧مخفف Plush - see - bo به معنی:کاذب، جعلیگزارش
18 | 1
random assignment١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩گمارش تصادفیگزارش
0 | 0
confounding١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩اغتشاش گرگزارش
12 | 0
extraneous variable١٧:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩متغیر مزاحم ( روانشناسی )گزارش
2 | 0
extraneous١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩مزاحمگزارش
5 | 0
thought to١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩به نظر رسیدنگزارش
7 | 0
tentative explanation١٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩تبیین موقتیگزارش
2 | 0
disabling health١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩ناتوان کننده سلامتیگزارش
0 | 0
legal competency١٥:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩صلاحیت قانونیگزارش
0 | 0
debilitating١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩ناتوان کنندهگزارش
12 | 1
deindividuation١٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢فردزدایی، فردیت باختگیگزارش
2 | 0