برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهبازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صرفا ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

2 چندین بار ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

3 با فرض اینکه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

4 یادگییری مجدد،باز یادگیری ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

5 باز اموزی،آموزش مجدد ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

6 پیوند جویی(در روانشناسی) ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

7 تمارض کنندگان ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

8 بلوغ ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

9 عنوان فرعی ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

10 آزمون مورد استفاده قرار گرفته ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

11 حیوان بی کلام ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

12 چرخه ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

13 به خاطر ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

14 همراه شدن با ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

15 تمایل مطلوبیت اجتماعی ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

16 به طور ثابت ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

17 عبور ستاره ای ١٣٩٩/٠٨/١١
|

18 انقباض ماهیچه ای ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

19 مخفف Plush-see-bo
به معنی:کاذب،جعلی
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

20 گمارش تصادفی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

21 اغتشاش گر ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

22 متغیر مزاحم(روانشناسی) ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

23 مزاحم ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

24 به نظر رسیدن ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

25 تبیین موقتی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

26 ناتوان کننده سلامتی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

27 صلاحیت قانونی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

28 ناتوان کننده ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

29 فردزدایی،فردیت باختگی ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

30 ادراک پریشی چهره ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

31 روش آموزش هم شاگردی ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

32 غیر قابل آزمایش بودن ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

33 مورد بررسی قرار دادن ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

34 دلالت شدن بر ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

35 حمایت کردن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

36 بیگانگی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

37 آماده کردن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

38 در طی.در طول ١٣٩٩/٠٢/١١
|

39 اثر موجی ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

40 جابه جایی محیطی ١٣٩٨/١٠/٠١
|