برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهبازی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سکوت مرضی ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

2 بی اختیاری ادرار ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

3 راهنمایی شدن ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

4 واقعه نگاری ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

5 شامل شدن.در برداشتن ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

6 ماورای ١٣٩٩/١٠/١٥
|

7 انواع ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

8 انواع ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

9 کمک گرفتن
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

10 هویت خود ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

11 اختلالات جسمانی شکل ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

12 اختلالات عاطفی ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

13 روانی ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

14 اختلال روان تنی ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

15 روان دارو شناس ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

16 ضد اضطراب ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

17 در اتباط با ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

18 ضمیمه کردن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

19 تلاش کردن ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

20 به طور شگرفی ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

21 گرد آوری،جمع آوری ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

22 صرفا ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

23 چندین بار ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

24 با فرض اینکه ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

25 یادگییری مجدد،باز یادگیری ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

26 باز اموزی،آموزش مجدد ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

27 پیوند جویی(در روانشناسی) ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

28 تمارض کنندگان ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

29 بلوغ ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

30 عنوان فرعی ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

31 آزمون مورد استفاده قرار گرفته ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

32 حیوان بی کلام ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

33 چرخه ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

34 به خاطر ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

35 همراه شدن با ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

36 تمایل مطلوبیت اجتماعی ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

37 به طور ثابت ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

38 عبور ستاره ای ١٣٩٩/٠٨/١١
|

39 انقباض ماهیچه ای ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

40 مخفف Plush-see-bo
به معنی:کاذب،جعلی
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

41 گمارش تصادفی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

42 اغتشاش گر ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

43 متغیر مزاحم(روانشناسی) ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

44 مزاحم ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

45 به نظر رسیدن ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

46 تبیین موقتی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

47 ناتوان کننده سلامتی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

48 صلاحیت قانونی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

49 ناتوان کننده ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

50 فردزدایی،فردیت باختگی ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|