برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه .موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 درد ١٣٩٦/١١/١٦
|

52 گچ کاری ١٣٩٦/١١/١٦
|

53 جیغ زنان ١٣٩٦/١١/١٥
|

54 بدون کلاه ١٣٩٦/١١/١٥
|

55 موجود
فرد
١٣٩٦/١١/١٥
|

56 فاسد کننده
تباه کننده
١٣٩٦/١١/١٥
|

57 تعصب
تنگ نظری
سختگیری
١٣٩٦/١١/١٥
|

58 قابل فهم ١٣٩٦/١١/١٥
|

59 آمدن ١٣٩٦/١١/١٥
|

60 ته نشین شدن ١٣٩٦/١١/١٥
|

61 نفرت انگیز ١٣٩٦/١١/١٥
|

62 صدای زنگ ١٣٩٦/١١/١٥
|

63 آغاز کردن - رفتن ١٣٩٦/١١/١٥
|

64 به احتمال زیاد ١٣٩٦/١١/١٥
|

65 دادن ١٣٩٦/١١/١٥
|

66 متمایل به خودکشی ١٣٩٦/١١/١٤
|

67 شگفت انگیز ١٣٩٦/١١/١٤
|

68 ناکافی ١٣٩٦/١١/١٤
|

69 سریع ١٣٩٦/١١/١٤
|

70 مخروبه ١٣٩٦/١١/١٤
|

71 متغیر ١٣٩٦/١١/١٣
|

72 مبتذل- معمولی- ١٣٩٦/١١/١٣
|

73 رابطه داشتن-مربوط بودن ١٣٩٦/١١/١٢
|

74 نهادینه شدن ١٣٩٦/١١/١٢
|

75 اشعار ١٣٩٦/١١/١٢
|

76 بلکه ١٣٩٦/١١/١٢
|

77 در عوض ١٣٩٦/١١/١٠
|

78 طلوع کردن ١٣٩٦/١١/٠٨
|

79 عتیقه فروش
عیقه شناس
١٣٩٦/١١/٠٧
|

80 مدت طولانی ١٣٩٦/١١/٠١
|

81 تدریس خصوصی ١٣٩٦/١٠/٢٢
|

82 تکمیل کننده ١٣٩٦/٠٩/٠٥
|

83 در نظر گرفتن ١٣٩٦/٠٧/٢٨
|

84 طبیعی
١٣٩٦/٠٧/٢٠
|

85 گریان
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

86 پرسه زدن ١٣٩٦/٠٧/٠٣
|

87 رخت خواب از جنس پر ١٣٩٦/٠٧/٠١
|

88 دوطبقه ١٣٩٦/٠٦/٢٠
|

89 هنگ کردن
١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

90 پشتیبان ١٣٩٦/٠٦/٠٢
|

91 تشخیص دادن ١٣٩٦/٠٥/٢٩
|