برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه .موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راندن ١٣٩٦/١٢/٢٧
|

2 بی اهمیت
غیرجالب
١٣٩٦/١٢/٢٧
|

3 در مورد موی سر سفید ١٣٩٦/١٢/٢١
|

4 در این مرحله ١٣٩٦/١٢/١٩
|

5 که از آن ١٣٩٦/١٢/١٥
|

6 میان پرانتز
١٣٩٦/١٢/١٠
|

7 نمایشی ١٣٩٦/١٢/٠٨
|

8 اتفاق نیفتاده ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

9 اطلاعات
١٣٩٦/١٢/٠٧
|

10 ضمیمه کردن ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

11 موضوع ١٣٩٦/١٢/٠٧
|

12 عدم وجود عشق ١٣٩٦/١٢/٠٦
|

13 دارای احساس گناه ١٣٩٦/١٢/٠٦
|

14 از لحاظ احساسی
از لحاظ عاطفی
١٣٩٦/١٢/٠٥
|

15 به کم راضی ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

16 سوزاننده ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

17 تصویرگر(کتاب و ...) ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

18 واقع بینانه ١٣٩٦/١٢/٠٤
|

19 هماهنگ بودن ١٣٩٦/١٢/٠١
|

20 سر کشیدن
سریع خوردن
١٣٩٦/١٢/٠١
|

21 افسون شدن
مجذوب شدن
طلسم شدن
١٣٩٦/١٢/٠١
|

22 هم دست شدن
شریک شدن
١٣٩٦/١١/٣٠
|

23 انجام شده توسطه ١٣٩٦/١١/٣٠
|

24 دیوانه وار ١٣٩٦/١١/٢٩
|

25 لباس غیر رسمی ولی شیک ١٣٩٦/١١/٢٨
|

26 مشکل ١٣٩٦/١١/٢٥
|

27 خودمانی ١٣٩٦/١١/٢٥
|

28 یادآوری ١٣٩٦/١١/٢٥
|

29 تسکین یافته
ارام
١٣٩٦/١١/٢٤
|

30 ناراحت
١٣٩٦/١١/٢٤
|

31 معرفی کردن ١٣٩٦/١١/٢٣
|

32 با مهربانی ١٣٩٦/١١/٢٢
|

33 زیاد به ملاقات رفتن
زیاد به کسی یا جایی رفتن
١٣٩٦/١١/٢٢
|

34 در رابطه با
(وقتی ing میگیره دیگه معنی نگرانی نمیده)
١٣٩٦/١١/٢١
|

35 شروع به حرکت کردن ١٣٩٦/١١/٢٠
|

36 موافقت
١٣٩٦/١١/٢٠
|

37 منشی شخصی
دستیار شخصی
١٣٩٦/١١/٢٠
|

38 به طور ناخوشایند ١٣٩٦/١١/٢٠
|

39 وقت گذراندن ١٣٩٦/١١/٢٠
|

40 ساده بودن
ساده کار کردن
١٣٩٦/١١/١٩
|

41 رقابت کننده ١٣٩٦/١١/١٨
|

42 چرم براق ١٣٩٦/١١/١٨
|

43 از روی خوش طینتی
با خوش طینتی
١٣٩٦/١١/١٧
|

44 دوست مکاتبه ای
دوست راه دور
١٣٩٦/١١/١٧
|

45 رهسپار شدن ١٣٩٦/١١/١٧
|

46 از لحاظ علمی ١٣٩٦/١١/١٦
|

47 جانفرسا
سخت
بی رحمانه
١٣٩٦/١١/١٦
|

48 تحت تاثیر ١٣٩٦/١١/١٦
|

49 لباس های کثیف شستنی
لباس های شسته شده
١٣٩٦/١١/١٦
|

50 متراکم

١٣٩٦/١١/١٦
|