عاطفه .موسوی

عاطفه .موسوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpull away٢٢:٣٧ - ١٣٩٦/١٢/٢٧راندنگزارش
44 | 1
unmemorable٢١:٤٥ - ١٣٩٦/١٢/٢٧بی اهمیت غیرجالبگزارش
5 | 1
gray٢٢:١٢ - ١٣٩٦/١٢/٢١در مورد موی سر سفیدگزارش
21 | 4
at this point٢٢:٠١ - ١٣٩٦/١٢/١٩در این مرحلهگزارش
74 | 2
of which٠٨:٠٧ - ١٣٩٦/١٢/١٥که از آنگزارش
60 | 1
parenthetical١٣:٢٦ - ١٣٩٦/١٢/١٠میان پرانتز گزارش
2 | 1
hysterical٠٠:١٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٨نمایشیگزارش
7 | 4
underdeveloped٢٣:٤٥ - ١٣٩٦/١٢/٠٧اتفاق نیفتادهگزارش
0 | 7
facts٠٩:٠٠ - ١٣٩٦/١٢/٠٧اطلاعات گزارش
74 | 4
tack on٠٨:٤٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٧ضمیمه کردنگزارش
18 | 1
business٠٠:٢٠ - ١٣٩٦/١٢/٠٧موضوعگزارش
69 | 9
lovelessness٠٩:١٩ - ١٣٩٦/١٢/٠٦عدم وجود عشقگزارش
0 | 1
guilt ridden٠٠:٣٤ - ١٣٩٦/١٢/٠٦دارای احساس گناهگزارش
9 | 1
emotionally٠٠:٠١ - ١٣٩٦/١٢/٠٥از لحاظ احساسی از لحاظ عاطفیگزارش
90 | 1
minimalist٢٣:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٤به کم راضیگزارش
44 | 1
burning٢٠:١٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٤سوزانندهگزارش
16 | 2
illustrator١٤:٤٢ - ١٣٩٦/١٢/٠٤تصویرگر ( کتاب و . . . )گزارش
46 | 1
realistic١٣:٣٣ - ١٣٩٦/١٢/٠٤واقع بینانهگزارش
147 | 1
go with١٣:١٤ - ١٣٩٦/١٢/٠١هماهنگ بودنگزارش
97 | 1
drink off٠٧:٤٠ - ١٣٩٦/١٢/٠١سر کشیدن سریع خوردنگزارش
2 | 1
carry away٠٧:٢٣ - ١٣٩٦/١٢/٠١افسون شدن مجذوب شدن طلسم شدنگزارش
39 | 2
join٢٢:٠٩ - ١٣٩٦/١١/٣٠هم دست شدن شریک شدنگزارش
80 | 4
on the part of٢٠:٤٩ - ١٣٩٦/١١/٣٠انجام شده توسطهگزارش
57 | 1
insane١٩:٥٢ - ١٣٩٦/١١/٢٩دیوانه وارگزارش
53 | 1
smart casual١٥:٣٢ - ١٣٩٦/١١/٢٨لباس غیر رسمی ولی شیکگزارش
14 | 0
wrong١٨:٥٩ - ١٣٩٦/١١/٢٥مشکلگزارش
113 | 3
casually٠٨:٤٢ - ١٣٩٦/١١/٢٥خودمانیگزارش
115 | 1
memories٠٧:٥٦ - ١٣٩٦/١١/٢٥یادآوریگزارش
69 | 5
relieved٢٠:٢٧ - ١٣٩٦/١١/٢٤تسکین یافته ارامگزارش
205 | 1
disappointed٢٠:١٩ - ١٣٩٦/١١/٢٤ناراحت گزارش
103 | 13
address٢٣:٢١ - ١٣٩٦/١١/٢٣معرفی کردنگزارش
46 | 2
benignly٠١:١٨ - ١٣٩٦/١١/٢٢با مهربانیگزارش
2 | 0
frequent٠١:٠٧ - ١٣٩٦/١١/٢٢زیاد به ملاقات رفتن زیاد به کسی یا جایی رفتنگزارش
18 | 1
concerning٠٠:١٣ - ١٣٩٦/١١/٢١در رابطه با ( وقتی ing میگیره دیگه معنی نگرانی نمیده )گزارش
152 | 1
drive off٢٢:٣٧ - ١٣٩٦/١١/٢٠شروع به حرکت کردنگزارش
99 | 1
agreeing١٩:٥٣ - ١٣٩٦/١١/٢٠موافقت گزارش
28 | 1
personal assistant١٨:٢٠ - ١٣٩٦/١١/٢٠منشی شخصی دستیار شخصیگزارش
28 | 1
vilely١٦:٠٣ - ١٣٩٦/١١/٢٠به طور ناخوشایندگزارش
0 | 0
while away١٣:٠٦ - ١٣٩٦/١١/٢٠وقت گذراندنگزارش
55 | 0
simplification١٣:٢٠ - ١٣٩٦/١١/١٩ساده بودن ساده کار کردنگزارش
2 | 0
competing٢٢:٥٦ - ١٣٩٦/١١/١٨رقابت کنندهگزارش
46 | 3
patent leather١٥:١٣ - ١٣٩٦/١١/١٨چرم براقگزارش
2 | 0
good naturedly٢٣:٣١ - ١٣٩٦/١١/١٧از روی خوش طینتی با خوش طینتیگزارش
2 | 0
pen friend١٩:٠٧ - ١٣٩٦/١١/١٧دوست مکاتبه ای دوست راه دورگزارش
205 | 4
drive off١٣:٠٩ - ١٣٩٦/١١/١٧رهسپار شدنگزارش
34 | 1
scientifically٢٢:٠٧ - ١٣٩٦/١١/١٦از لحاظ علمیگزارش
34 | 0
viciously١٩:١٦ - ١٣٩٦/١١/١٦جانفرسا سخت بی رحمانهگزارش
7 | 0
impressed١٨:٤٣ - ١٣٩٦/١١/١٦تحت تاثیرگزارش
113 | 4
laundry٠٠:٢٥ - ١٣٩٦/١١/١٦لباس های کثیف شستنی لباس های شسته شدهگزارش
103 | 9
overgrown٠٠:٢٠ - ١٣٩٦/١١/١٦متراکم گزارش
9 | 1