امید اسماعیلی

امید اسماعیلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهacknowledge١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/١٨تاییدگزارش
12 | 0
triumph١٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٨فائق آمدنگزارش
9 | 1
channeled١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٦کانال شده، مخابره شده، فرستاده شده، رسانده شده، دریافت شدهگزارش
0 | 1
the air١٦:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/١١ظاهر و شرایطگزارش
0 | 0
other side٠٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧بعد دیگر، آن جهانگزارش
9 | 0
breaking down٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦فرو ریختنگزارش
7 | 0
catching up٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦غافلگیر کردن کسی یا عزیزی به وسیله ی سر زدن به اوگزارش
5 | 1
catching up٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦خدمت کسی یا عزیزی رسیدنگزارش
5 | 1
catching up٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦همگام شدنگزارش
9 | 1
stirring٢١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦برانگیختنگزارش
0 | 0
social niceties١٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥احتیاط اجتماعیگزارش
0 | 0
enthused٠٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥شگفت زدهگزارش
2 | 1
selling٢٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤خیانتگزارش
7 | 2
niceties٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤احتیاطگزارش
2 | 0
personal presentation١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤ارائه و نمود شخصیگزارش
0 | 0
feel off١٥:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤. Intimacy can feel off صمیمیت می تواند دورتر احساس شود. گزارش
0 | 1
tie up٠٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤گره زدن/خوردنگزارش
5 | 0
second guessing٠٥:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤حدس مجدد - تخمین دوباره . Ambiguities might have you second - guessing or reassessing your goals ابهام و تردید ممکن است شما را در تخمین و ارزیابی مجد ... گزارش
0 | 1
picking up٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣هرس و اصلاحگزارش
0 | 1
second guessing١٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣You might find that you are second - guessing yourself. ممکن است متوجه شوید که در حال فهمیدن دوباره خودتان هستید.گزارش
0 | 1
second guessing١٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣حدس و فهمیدن مجددگزارش
0 | 1
stalling١٦:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣توقف we can expect some stalling in the areas. در این مناطق می توان انتظار برخی مکث و توقفات را داشت.گزارش
16 | 0
backtracking١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣عقب نشینیگزارش
2 | 1
backtracking١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣بازگشت به عقبگزارش
5 | 0
hangover١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣به هم خوردگی مزاجگزارش
14 | 1
throwing١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣درگیر کردن . Avoid pushing matters or throwing yourself into something entirely new از فشار آوردن به مسائل یا درگیر کردن خودتان در چیزهای کاملاً جدی ... گزارش
2 | 1
make a mark١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣ایجاد یک هدف یا مشخصهگزارش
0 | 0
territorial٠٩:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣قلمروطلبانهگزارش
21 | 0
territorial٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢قلمروطلبگزارش
16 | 0
strategizing٢٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تدبیرگزارش
0 | 0
sneaky١٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢زیرکانهگزارش
2 | 1
second guessing١١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢دو بار برآورد کردنگزارش
0 | 1
personalized١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢جنبه شخصی دادن بهگزارش
5 | 0
second guessing١٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تردید دوبارهگزارش
0 | 1
forceful٠٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢اجباریگزارش
0 | 1
forceful action٠٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢عمل اجباریگزارش
0 | 0
asserting٠٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢ادعا verb: ادعا کردن ( claim, contend, lay in, acclaim, assert, profess ) اثبات کردن ( demonstrate, prove, assert, corroborate, aver, affirm ) ... گزارش
2 | 1
groundedness١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/٣١استدلالگزارش
0 | 1
groundedness١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٥/٣١پایه و مبناگزارش
0 | 0
releasing١٦:٢٧ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠انتشار - در حال انتشارگزارش
7 | 0
indeciveness١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩مترادف: hesitationگزارش
0 | 0
indeciveness١٧:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩نامعلومی، تردیدگزارش
0 | 0