برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Artina.A

artina.a

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 احمق , ابله
not clever
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

52 ابریشم
مثال = this scarf is made of silk
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

53 توتئه ,دسیسه
A secret plan to do something that is wrong
در جمله= .they plotted to rob the bank
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

54 دسته یا لوله شیر اب ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

55 شاید
.a word that you use when you are not sure about some thing
١٣٩٨/١٠/٢٤
|