برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Artina.A

artina.a

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ارسام نام یکی از فرماندهان سپاه هخامنشی بود . او رزمنده بسیار قوی و زیرک بود به طوری که کسی نمیتوانست حریف او بشود . از همین رو مردم به او لقب مانند ... ١٣٩٨/١١/١٣
|

2 طول / اندازه ١٣٩٨/١١/١٣
|

3 گاو ماده = cow
گاو نر = ox
١٣٩٨/١١/٠٧
|

4 اسانسور / بالابر ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

5 به هر حال
در هر حال
١٣٩٨/١٠/٣٠
|

6 [noun] غرب \ مغرب //////// [adjective] در غرب \ به طرف غرب
تعریف = where the sun goes down in the evening
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

7 هشدار دروغین ١٣٩٨/١٠/٢٦
|

8 دور / دوردست [adjective]
تعریف = a long way away
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

9 شهرت / معروفیت / محبوبیت [noun]
تعریف = being known by many people
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

10 معروف / مشهور / سرشناس [ adjective ]
تعریف = known by many people
مثال = Marilyn Monroe was a famous actress
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

11 خیابان
تعریف = a wide road or street
مثال = I live in Jack avenue
Important =the short way of writing avenue in addresses is Ave
١٣٩٨/١٠/٢٦
|

12 برنامه زمانی / فهرست / برنامه ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

13 در زدن / به در کوبیدن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

14 چیز بدلی / تقلبی / جعلی
تعریف = A copy of something, made to trick people
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

15 گندم[noun] ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

16 قحطی / گرسنگی [noun]
تعریف = A famine happens when there is not enough food in a country
جمله نمونه =There is a famine in many parts of Africa
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

17 رفاه / اسایش / سعادت
[noun]
تعریف = The health and happiness of a person
جمله نمونه= The school looks after the welfare of its students
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

18 مرطوب / خیس / تر
تعریف = covered in water or another liquid
مثال = ...this towel is wet
opposite = dry
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

19 اتومبیل / خودرو
جمله نمونه = she went to work by car
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

20 1- عادلانه \ منصفانه
Definition = in a way that is right and honest
جمله نمونه = This company treats its workers fairly
2- نسبتا \ کم ...
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

21 بسیار بد / وحشتناک
تعریف = very bad
مثال = the pain was awful
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

22 شکایت کردن / موافق نبودن / ایراد گرفتن / گله کردن
تعریف = Say that you don`t like something
جمله نمونه = He complains to the waiter that his so ...
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

23 [verb] زحمت دادن \ اذیت کردن \ مزاحم شدن////[noun] مزاحمت \ دردسر
تعریف = stop somebody from doing something / worry somebody / trouble or diffic ...
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

24 سوت زدن ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

25 1-تاکسی
تعریف = another word for taxi
2-اتاقک راننده
تعریف = the part of a lorry, train or bus where the driver sits
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

26 ویلا / خانه ییلاقی
تعریف = A house with a garden, often where people stay on holidays
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

27 سفر دریایی / سفر فضایی
تعریف = A long journey by boat or in pace
مثال = A voyage from London to New York
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

28 تکان دادن / جنبیدن [verb]
تعریف = move or make something move from side to side or up and down
جمله نمونه = she wagged her finger at me
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

29 اب دهان ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

30 صورت حساب
تعریف = A piece of paper that shows how much money you must pay for something
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

31 ارمان به معنی امید , ارزو و اهداف ارزشمند و بزرگ میباشد
و البته نام بسیار زیبا و با معنی است ; ]
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

32 ایناز به معنی ماه ناز یا ماه زیبا رو میباشد که یک اسم ترکی است و البته اسم بسیار زیبایی نیز هست; ] ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

33 راستگو و درستکار / بانو ی خوب سرشت ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

34 [verb]در هتل یا فرودگاه به معنی اعلام ورود کردن / باز بینی /کنترل کردن / تسویه حساب کردن /[adj] چهار خانه / شطرنجی ١٣٩٨/١٠/٢٥
|

35 دسته چک
تعریف = A book of cheques
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

36 جویدن
تعریف = use your teeth to make food soft
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

37 خفه شدن
تعریف = .Not be able to breathe because something is in your throat
زمان گذشته فعل = choked
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

38 choke
تعریف = .not be able to breathe because something is in your throat
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

39 1- بریدن / خردکردن
تعریف= Cut something with a knife or something like that
جمله نمونه= .We chopped some wood for the fire
2- گوشت دنده< ...
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

40 هموار / مسطح / صاف
جمله نمونه = . We used to think the earth is flat, because it looks the way
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

41 وسواسی / بهانه گیر
تعریف = A fussy person cares a lot about small things that are not important
جمله نمونه = .Sara is fussy about her food, s ...
١٣٩٨/١٠/٢٥
|

42 متحد
.Definition =[noun] A person or country that agrees to help an other person or country , for example in a war

١٣٩٨/١٠/٢٤
|

43 در طول / در امتداد
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

44 طرفدار
A person who likes somebody or something
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

45 بد / ناگوار
very bad or serious
گور / قبر
A hole in the ground where a dead person`s body is put
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

46 تخیل
something nice that you think about and that you hope will happen
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

47 احمق / دیوانه / دلباخته
mad or very stupid
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

48 قتل عمد
جمله = .He was sent to prison for the murder of a police officer
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

49 کره زمین
The planet that we live on
مثال= The moon travels round the earth
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

50 کلاغ
A large black bird that makes a loud noise
١٣٩٨/١٠/٢٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 audience
• You'll have to speak loudly onstage so the audience can hear you.
• تو باید روی صحنه بلند صحبت کنی تا حظار بتونن صداتو بشنون
١٣٩٨/١١/٠٣
|