ارسلان زارع

ارسلان زارع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتعریشات١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤جمع تعریش ، بنا کردن سقف و عرش. ترجمه تاریخ یمینی ص 401، جعفر شعارگزارش
0 | 0
متانف١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٣ناپسند شمارندهگزارش
0 | 0
نوازع١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١١جمع نازعه به معنی نزاع کننده هاگزارش
0 | 0
مواشجت١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦آمیزش و خویشی و پیوند داشتنگزارش
0 | 0
صعاد١٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦جمع صعده به معنی نیزه های راستگزارش
0 | 0
مستاکله١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٠گیرنده ی مال ضعیفانگزارش
0 | 0
مخایض١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٠جاهای فرو رفتن در آب، جاهای گرد آمدن آب.گزارش
0 | 0
اتاوت١١:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٩خراج دادنگزارش
0 | 0
ظهایر١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٨ج ظهیره، گرمگاهگزارش
0 | 0
ارتیاث١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/١٥دشواری، رنج و سختیگزارش
0 | 0
طلبات١٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/١٥چیزهای مطلوبگزارش
0 | 0
مذهول١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠١/١٥مشغولگزارش
0 | 0
حاذف١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١١با چوب زنندهگزارش
0 | 0
تاسیت١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١١غمخواری برای کسیگزارش
0 | 0
مصفد١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١١بخشندهگزارش
0 | 0
مستحرق٢٠:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٣٠سراپاسوختهگزارش
0 | 0
تانیب٢٠:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٣٠سرزنش کردن، بازداشتنگزارش
0 | 0
مجفوف٠٩:٥٢ - ١٣٩٩/١١/١٢خشک شدهگزارش
0 | 0
احذا٠٩:٤٧ - ١٣٩٩/١١/١٢عطا کردن، بخششگزارش
0 | 0
حفوت٠٩:٢٧ - ١٣٩٩/١١/١٢مبالغه در مهربانی و اکرامگزارش
0 | 0
لاذعه١٣:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٠٧کلماتی که شخص را بسوزاند، طعنهاگزارش
0 | 0
غامط١٢:١٢ - ١٣٩٩/١١/٠٧ناسپاسگزارش
0 | 0
مرقوب١٠:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٠٧ملحوظ، منظورگزارش
0 | 0
کابت٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٠٦اندوه بسیار، بدحالیگزارش
2 | 0
مغموس٠٩:٢١ - ١٣٩٩/١١/٠٦فرورفته، ناپدید شدهگزارش
0 | 0
مظافرت١٢:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٩به هم یاری رساندنگزارش
0 | 0
مطارف١٢:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٩جامه های نگارینِ ابریشمین، پرده ها، چهارگوشه هاگزارش
0 | 0
انسلا١٠:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٩آسودگی خاطر یافتنگزارش
0 | 0
نفضات١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٢١جمع نفضه: افشانده هاگزارش
0 | 0
وصایف١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٨ج وصیفه : خدمتکارانگزارش
0 | 0
موصوم٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٧معیوبگزارش
0 | 1
منافس١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٥هم نشینگزارش
0 | 0
شؤبوب١٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٤ابرهای بارندهگزارش
0 | 0
استدنا١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/١٤نزدیک شدن، تقّرب گزارش
2 | 0
تسدر١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/١٤/تَ سَ د د ُ/ تحیر، سرگردانی، درماندگیگزارش
0 | 0
تمیق١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٤/تَ مَ ی ی ُ / : آشفتگیگزارش
0 | 0