برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ارسلان زارع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گیرنده ی مال ضعیفان ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

2 جاهای فرو رفتن در آب، جاهای گرد آمدن آب. ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

3 خراج دادن ١٤٠٠/٠١/١٩
|

4 ج ظهیره، گرمگاه ١٤٠٠/٠١/١٨
|

5 دشواری، رنج و سختی ١٤٠٠/٠١/١٥
|

6 چیزهای مطلوب ١٤٠٠/٠١/١٥
|

7 مشغول ١٤٠٠/٠١/١٥
|

8 با چوب زننده ١٤٠٠/٠١/١١
|

9 غمخواری برای کسی ١٤٠٠/٠١/١١
|

10 بخشنده ١٤٠٠/٠١/١١
|

11 سراپاسوخته ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

12 سرزنش کردن، بازداشتن ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

13 خشک شده ١٣٩٩/١١/١٢
|

14 عطا کردن، بخشش ١٣٩٩/١١/١٢
|

15 مبالغه در مهربانی و اکرام ١٣٩٩/١١/١٢
|

16 کلماتی که شخص را بسوزاند، طعنها ١٣٩٩/١١/٠٧
|

17 ناسپاس ١٣٩٩/١١/٠٧
|

18 ملحوظ، منظور ١٣٩٩/١١/٠٧
|

19 اندوه بسیار، بدحالی ١٣٩٩/١١/٠٦
|

20 فرورفته، ناپدید شده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

21 به هم یاری رساندن ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

22 جامه های نگارینِ ابریشمین، پرده ها، چهارگوشه ها ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

23 آسودگی خاطر یافتن ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

24 جمع نفضه: افشانده‌ها ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

25 ج وصیفه : خدمتکاران ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

26 معیوب ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

27 هم‌نشین ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

28 ابرهای بارنده ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

29 نزدیک شدن، تقّرب
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

30 /تَ سَ د د ُ/ تحیر، سرگردانی، درماندگی ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

31 /تَ مَ ی ی ُ / : آشفتگی ١٣٩٩/٠٩/١٤
|