برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عرشیا اس اش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مجبور نکردن
١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

2 آزار ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

3 ستمکار=ظالم ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

4 ستمگران ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

5 فدا کاری ١٣٩٩/٠٩/١٦
|