برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرشاگرگین

آرشاگرگین بنام سلتان جهان، پدر توانایم، اهورامزدا
و بنام شهبانوی جهان، مادر هوشایم، میترا
و بنام نخستین شاه جهان گیومرت(رب) پیشدادی
و بنام نخستین پادشاه جهان دیاکو مادی
و بنام نخستین و بزرگترین شاهنشاه جهان کورش هخامنشی
و بنام نخستین پیامبر جهان زرتشت
و بنام نخستین شهریاری جهان ایران
باشد که ایرانیان خودباخته بخود بیایند.

درود

زبانشناس و ریشه شناس زبانهای آریایی
ترگومانور(مترجم) و آموزگار زبان انگلیسی با متدی نو

ریشه هشتاد درسد از واژگان زامیاد از زبانهای آریاییست و همچنین چهل درسد از واژگان زامیاد از زبانهای اریاییست.

زبانهای آریایی کدامند؟اوستایی، پارسی(باستان، میانه، نوین)،سانسکریت، لری و همه ی لهجه هایش، کرمانجی، کلهری، سورانی، تورانی(امروزه به آن ترکی میگویند)، دری، پشتو، آذری، تاتی، گیلکی، بلوچی، مازنی(تبرستانی) (تپورستانی) ،اربی(عربی)، سومری، اکدی، آرامی، سغدی، ابری(عبری)، خوارزمی، یونانی، انگلیسی، المانی، تالشی و ...
روشنگری: زبانهای سامی تنها دارای ساختاری گوناگون اند وگرنه از نگر واژگان و زبان آریایی اند.

ختها(خطها)ی آریایی کدامند؟ هیروگلف، میخی، آرامی. پهله ای(پهلوی) (هام دبیره)، اوستایی(دین دبیره) ، کوفی(همینکه مینویسیم. لاتین(رومی). سیریلیک. یونانی. ابری(عبری). سانسکریت. و...

هرگونه پرسشی اگر دارید در اینستاگرام یا تلگرام من بپرسید جوابگویتان استم.

پدرود

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 مال
این واژه ای پارسی است که در هزاران سال میان ایرانیان و سامیان مانند واژه های فراوان دیگر داد و گرفت شده است ؛ این فراپُرس نباید دُشوار به نگر ...
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

102 Wealth، مال
Wealth (مال)- مال māl. واژه مال عربی نیست بلکه آریایی و ریشه آن در سنسکریت मल् mal به مانای دارایی و دارندگی است.
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

103 اشکال خود واژه ای ایرانی است
اشکال =اش (پافشاری،بسیاری، زیادی) کال(نارس، نپخته، نارسا، ناکامل)
در کل به چم بسیار ناکامل و کاستیمند است
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

104 اشکال :واژه آریایی اشکال به معنای ایراد از واژه سنسکریت skhalita स्खलित به معنای اشتباه (انگلیسی mistake ) ستانده شده همانطور که در ارمنستان به شکل س ... ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

105 شکل خود واژه ای پارسی است
شکل=اشکل=اش(بیرون،برون) کل(کالب، تن)
در کل به چم چهره یا تن و کالب بیرونی است
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

106 شِکل
این واژه پارسی است و دِگَرواجیدهء "چِهر "می باشد :
چِهر < شِخر < شِخل< شِکل
اَرَبیان ( اَعراب ) وات " چ " را " ش " وامی گویند مانند :
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

107 کمال واژه ای کامل ایرانی است
کمال=کم(کم، کمیاب) ال(پسوند نامساز)
در کل به چم کمیاب بوده ولی چون هرچیز کمیابی ارزشمند است چم ارزشمندی نیز یافته ...
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

108 این واژه برگرفته از واژه پارسی هِدمَک است
هدم=هد(سر، کله) م(پسوند نامساز ویژگی) ک(پسوند نامساز بستگی)
در کل به چم فرود آوردن سر و سناییدن(احت ...
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

109 ستاره سهیل : ستاره است که چون بر می دمد ، نخست بر یمنیان آشکار می شود ؛ از این روی ، آن را بدین سرزمین باز خوانند و " سهیل یمن" و " سهیل یمانی" می گو ... ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

110 حرکت
این واژه اربیده واژهء پارسی : اَردا یا اَرتا است و همریشه با واژه ء اروپایی art است ، مانند :
start : st- art
st= ایست ، ایستادن ، هالت ...
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

111 حرکت
این واژه اربیده واژهء پارسی : اَردا یا اَرتا است و همریشه با واژه ء اروپایی art است ، مانند :
start : st- art
st= ایست ، ایستادن ، هالت ...
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

112 این واژه آریایی است:
واژه موشک از ریشه *mukti मुक्ति وमुक्त mukta به معنای پرتاب شدن آزاد-رها کردن و فرستادن و پسوند آک ساخته شده که روی هم معنای ...
١٤٠٠/٠١/٠٦
|

113 لوت واژه ای پارسی و بچم برهنه و بیآلایش است
نمونه های دیگر آن لات، کویر لوت، شارلاتان و... است
ولی باید دانست که لوتی با لوطی یکی نیست چون لوطی ...
١٤٠٠/٠١/٠٥
|

114 فساد واژه ای کامل ایرانی است
فساد = فس( بیارزش، تباه) اد (پسوند کار گروهی)
از دیگر نمونه ها فسانه است با برای نمونه در گفتار میگوییم فسفس نکن ...
١٤٠٠/٠١/٠٥
|

115 سوال واژه ای کامل ایرانی است
سوال=سَو(دانش) ال(پسوند نامساز بستگی)
نمونه های دیگر
سواد، ساویز، ساوه و...
١٤٠٠/٠١/٠٥
|

116 سواد واژه ای کامل ایرانی و پارسی است
سواد=سَو(در پارسی میانه بچم دانش است از دیگر مانندهای آن ساویز یا ساوه یا سوال نیز هست) اد(پسوند کار گروهی)< ...
١٤٠٠/٠١/٠٥
|

117 مواد پاد نگر بیشتر مردم واژه ای کامل ایرانی است
مواد=مو(جنبش(درخت مو که رونده است،موش، ماسه، موج، ماسی(ماهی) ،ماشه)) اد(پسوند کار گروهی)
در کل ...
١٤٠٠/٠١/٠٥
|

118 کفر واژه ای پارسی است که از کیفر میاید و همچنین برخی زبانشناسان میگویند واژه کفر اربیده واژه گبر است که هر دو نگر دانشور و درست است.
ایرانی بخودت ...
١٤٠٠/٠١/٠٥
|

119 این واژه ی اربی برگرفته از واژه سهیگ در پارسی میانه(پهله ای) است
همچنین شاید شنیده اید که میگویند سهه یا سهه گذاری که این نیز ریشه واژگان صحة و ص ...
١٤٠٠/٠١/٠٥
|

120 خالی خود واژه ای پارسی است
خالی=خال(تهی،سوراخ) ی(پسوند نامساز بستگی)
١٤٠٠/٠١/٠٥
|