آرشا

آرشا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنیکو١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣نامی ایرانیست دارای جنس ( نر/ماده ) نیست از ریشه نیک = خوب، درست، راست، راد نیکو =نکو = نیک و ( پسوند نامساز ) نیکا = نیک ا ( پسوند نامساز ) نیکی = ... گزارش
12 | 2
قیمت٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠١ این واژه هم ماند هفتاد درصد دیگر واژه های زبان عربی ایرانی است : واژه *مت یک واژه اوستایی است ( همتای mate انگلیسی ) که هم درجای پیشوند و هم درجای ... گزارش
16 | 4
قیامت٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠١ این واژه هم ماند هفتاد درصد دیگر واژه های زبان عربی ایرانی است : واژه *مت یک واژه اوستایی است ( همتای mate انگلیسی ) که هم درجای پیشوند و هم درجای ... گزارش
18 | 2
قدمت٢٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠١ این واژه هم ماند هفتاد درصد دیگر واژه های زبان عربی ایرانی است : واژه *مت یک واژه اوستایی است ( همتای mate انگلیسی ) که هم درجای پیشوند و هم درجای ... گزارش
5 | 3
حکمت٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠١ این واژه هم ماند هفتاد درصد دیگر واژه های زبان عربی ایرانی است : واژه *مت یک واژه اوستایی است ( همتای mate انگلیسی ) که هم درجای پیشوند و هم درجای ... گزارش
18 | 2
رحمت٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧ این واژه هم ماند هفتاد درصد دیگر واژه های زبان عربی ایرانی است : واژه *مت یک واژه اوستایی است ( همتای mate انگلیسی ) که هم درجای پیشوند و هم درجای ... گزارش
32 | 2
زحمت٠١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧درود بر اشکان و دانش او من نیز میخواستم اینچنین دانشی در اینجا بفرستم که دیدم اشکان جان زهمتش را کشیده است سپاس فراوان بازهمگزارش
32 | 3
عنوان٢٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤این واژه بیگمان ایرانیست ( عنوان ) - اونوان onvān. در زبان پهلوی واژه *ئون eun برابر با عنصر ( اون سور ) است که این ماده در لغت عنوان نیز به کار رفت ... گزارش
21 | 2
شهریور١٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٧شهریور برابر واژه متمدن در اربیست شهریور = شهر ( تمدن ( از مدن میاد در اربی به مینوی شهر ) ، شاه، همبستگی ) ور ( پسوند دارندگی ) گزارش
34 | 2
تبدیل٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٧درود بر همه ی ایراندوستان افزون بر ترادیسیدن، پسنهاد دوست گرامیمان فرتاش جان که بسیار زیبا و دلپذیر بود برپایه سخن دوست گرامیم علی باقری میشود از ریش ... گزارش
16 | 2
تلفظ٠٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٧تَلَفُّظ این واژه از ریشهء پارسی لَف با پسوند - ز و بر پایهء کالبُد تَفَعُّل ساخته شده که همان لَب پارسی است که واکهء ب به ف آلیده ( تبدیل ) شده است. ... گزارش
32 | 3
ارتا٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٦من نمیدونم کی میخاین بفهمید نامهای ایرانی دارای جنس ویژه نیست و میتواند هم برای پسر و هم برای دختر بهره برده شود آرتا نیز هم نام دخترست هم نام پسرگزارش
12 | 7
ارشا٢١:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٦همچنین بهاره جان شما هم بیگمان چیز زیادی از زبانهای ایرانی نمیدانید آرشاویر خودش نام پیوندیست آرشاویر = آرشا ( توانا، پاک، سپنتا ( مقدس ) ویر ( مغز ( ... گزارش
18 | 2
هادی١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٦مهدی جان دوست گرامی هادی واژه ای ایرانیست که از ریشه هد به مینوی سر میاد و نمونه های دیگر آن هدف است و کلاهخود ( کلاههود ) که در این واژه برای اینکه ... گزارش
5 | 1
خطاب١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٦واژه ختاب ( خت آب ) که عرب آنرا خطاب مینویسد به معنای گفته یا برزبان آورده است که در آن پسوند آب به معنای رویداد رخداد گشتن شدن در واژگانی مانند بینا ... گزارش
18 | 2
محمد١٤:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٦ نام پیامبر اسلام از واژگان کهن ایرانی است : مَهمَد : مَه - مَد مَه = بزرگ مَد = اندیشه ، فکر ، پندار همان گونه که نام سه اسل دین زرتشتیت به پهلوی : ... گزارش
21 | 9
مجتبی١٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٦این واژه از واژه ای ایرانی مغ تبار به مینوی باهوش گرفته شده و به زبان ابری ( عبری ) راه یافته و شده مجتبا و هماکنون نیز ابریست نه اربی تنها اربان این ... گزارش
30 | 2
اختیار١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٦مهدی جان دوست گرامی پیشامدانه چون استاد اربی استی اینها را نمیدانی چون در دستگاه واژه سازی اربی همه ی ستاک ( بنواژه ) ( مصدر ) ها و همه ی واژگان بر گ ... گزارش
55 | 1
طرف١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٥طَرَف این واژه همان " تَرا " در پارسی به مینه ی " آن سو" و پسوند " اَف" است. بُنابراین : طَرَف = تَرَف یا تَراف از این پسوند نمونه های دیگر نیز هست ... گزارش
21 | 1
حق١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٥واژه حق از ریشه پیشاهندواروپایی ħhaḱ به معنای هدایت کردن یکراست راندن امر کردن to direct to guide to command شکل دیگر واژه تخارستانی آک است که به شکل ... گزارش
55 | 1
تحت١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٥ تَحت واژه ای پارسی ست که اَرَبیده گشته است و همریشه با : تَحت < تَه ( که " ت" به آن اَفزوده شده ) بهتر است که این اینطور نوشته شود : تَهتگزارش
16 | 2
تصویر١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٥پرتور برابر تک چهره پرتور ریشه اوستایی دارد. و در زبان پهلوی نیز پرتور بوده که با دگرگونی پ پس از برتری تازیان فرتور شده است. واژه پرتور برابر پرتر ... گزارش
30 | 2
همت٠٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٥این واژه ایرانیست همت = هومت = هو ( خوب، خب ) مت ( اندیشه، فکر ) نمونه های دیگر از هو هومن = بهمن = هو ( خوب، به ) من ( منش، خیم ) هوتن = هو تن ( ... گزارش
21 | 2
توهین٠٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٥توهین واژه ای ایرانیست از ریشه توه توهین = توه ( گستاخی، درد، رنج، ) ین ( پسوند ساختن و بستگی ) اندوه = انتوه = ان ( پیشوند بسیاری و پافشاری ) توه ( ... گزارش
5 | 1
تغییر٠٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٥تغییر : واژه ی عربیزه شده ی تغییر از واژه ایرانی ( تگوهیر - تگیر - تغیر ) گرفته شده است. واژه ی معادل انگلیسی تغییر change می باشد . به نظر می رسد و ... گزارش
9 | 2
توهین٠٤:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٥این واژه شاید آریایی باشد : Accusation ( تهمت ) - تُهمت tohmat. تهمت عربی نیست بلکه آریایی است و از ترکیب توه مت ساخته شده که *توه به مانای آزار آسیب ... گزارش
9 | 1
تغییر٠٤:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٥سپاس فراوان از اشکان و علی باقری گرامیگزارش
5 | 1
تغییر٠٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٥غت وهیر←گوهیر←گوهیل که در فرهنگ آیین زروان به شکل *vihēr و به معنای change ( =تغییر ) ثبت شده همریشه است با لغت کوردی - کرمانجی تگهیر t�g�herr ( شکل ... گزارش
5 | 1
تکرار٠٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/١٥درود فراوان بر اشکان گرامی و سپاس فراوان از مهرش به میهن گزارش
9 | 1
خرد٠٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٤خرد در زبان پارسی میانه اخرات و اخراد و اهراد بوده و در زبان اوستایی اخراتو که جداسازیشان اینگونه است: اخ ( پیشوند استواری و وجود و هستی ) رات ( راد، ... گزارش
16 | 3
جهت٠٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤جهت واژه ای ایرانیست که از جهش و جهیدن میاد و پسوند ات نیز از پسوند های باستانی زبان اوستاییستگزارش
9 | 1
عرش٠٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٤این واژه را تازیان ( اربان ) از واژه ارشیای ایرانی گرفتند و شایانست بگویم که ارشیا در باستان ارشیار بود و ارش به مینوی بهشت و راه اهوراییست پس واژه ا ... گزارش
14 | 1
ارشاد٠٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٤ارشاد یک واژه ایرانیست که از ارشیا و خود ارشیا از ارش میاد به مینوی جایگاه اهورایی و بهشت و ارد ارشیا نیز ارشیار بوده است که به مینوی یار بهشتیست در ... گزارش
5 | 2
الله٠٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤واژه ی �الله� بسیار کهن تر از اسلام و دیگر کیش های نامور به �ابراهیمی� است و ریشه ی آن بزبان های سُریانی و آرامی می رسد؛ خدای کوچکی در میان خدایان دی ... گزارش
14 | 3
عرش٠٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤این واژه درحقیقت پارسى است و تازیان ( اربان ) آن را از واژه ارشیا Arshia ( پهلوى: عرش ، عرش الهى ) برداشته اند، همتاهاى پارسى آن اینها هستند : گَرُزم ... گزارش
14 | 1
مطلب٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤واژه ایرانی متلب ( مت=فکر لب=خواست ) به معنای فکرکردن برچیزی مساله موضوع است که یکسان نیست با واژه عربی *مطلب که معنای آن همانا �جای طلب� است. واژه م ... گزارش
16 | 1
متلب٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤واژه ایرانی متلب ( مت=فکر لب=خواست ) به معنای فکرکردن برچیزی مساله موضوع است که یکسان نیست با واژه عربی *مطلب که معنای آن همانا �جای طلب� است. واژه م ... گزارش
9 | 2
وهم٠١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٤این واژه آریایی است: واژه آریایی وهم ( =خیال ) که عرب از روی آن لغتهای توهم و متوهم و اوهام را جعل کرده از ریشه سنسکریت abhima ساخته شده که این ریشه ... گزارش
7 | 2
فقیر١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٢فقیر که در اسل فغیر بوده واژه ای ایرانیست فغ به مینوی کم بودن است که در واژه های دیگر مانند فغت ( فقط ) و فغان و. . . میبیند ناگفته نماند پسوند ات در ... گزارش
7 | 2
قدرت١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٢پسوند " ات" آریایی و اوستاییست و در سانسکریت هم داریم مانند خوبیت و . . . در این واژه هم ، این پسوند عربی نیست و چیزی که میماند " قدر" است که با واژه ... گزارش
16 | 2
اداره١٦:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢هگایت ( هگ=خبر آ یت=رساندن ) شکل اسلی لغت اربیشده ی حکایت است ( حاکی=حکایت کننده ) . پسوند آریایی یت - آیت نشانه فعل سببی است ( مانند جنایت از ریشه ج ... گزارش
12 | 1
جنازه١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٢جنازه واژه ای ایرانیست جنازه=جن ( مردن، همخانواده های دیگر إن جنگ، جنایت، جنجال، جنگل و. . . است ) از ( پسوند نامساز ) ( پسوند بستگی ) گزارش
7 | 2
حکایت١٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٢هگایت ( هگ=خبر آ یت=رساندن ) شکل اسلی لغت اربیشده ی حکایت است ( حاکی=حکایت کننده ) . پسوند آریایی یت - آیت نشانه فعل سببی است ( مانند جنایت از ریشه ج ... گزارش
5 | 1
ستار١٥:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٢ستار یک واژه ایرانی است. ستار = استار ( انگلیسی زبانها بهتر از ما میگویند ) =اس ( پاد، دربرابر ) تار ( تاریکی، پنهانی، سیاهی ) و بگونه کلی ستار مین ... گزارش
7 | 1
تعصب٠٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٢این واژه ریشه ای ایرانی دارد: لغت ئسبasab که عرب آنرا عصب مینویسد به معنای برانگیخته شونده هیجانی شونده است که در سنسکریت به شکلआसव Asava به معنای بر ... گزارش
18 | 1
ملت٠١:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٩این واژه را عرب از ملکوتا سریانی گرفته و خود سریانی ها آن را از آریایی ها در زمان زیر دست و زیر فرمان بودنشان گرفتند: واژه آریایی *لِک lek ( در پهلوی ... گزارش
18 | 1
میرزا٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩میر در پارسی به مینوی مرگ است مانند مرگ و میر واژه امیر پارسی است =امیر=ا ( پیشوند نایش ( منفی ) ) میر ( مرگ ) =نامیرا میرزا=امیرزا=امیر ( نامیرا ) ز ... گزارش
16 | 1
ملی٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٩ملی این و واژه ملت پارسی و به مینه توده و در کُل فراوان و همر یشه با : مور ، مورچه : جانور ریز با شمار فراوان مِسال : مِسل مور و مَلَخ molecul : mol ... گزارش
9 | 1
ملی٠٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٩Nation یا به پارسی نَهِش Nahesh ( ع: مِلَّت ) هم ریشه با Nature یا به پارسی نَهاد Nahaad ( ع: طَبیعَت ) هر دو از ریشه پروا - هندو - اروپایی *gene - ... گزارش
12 | 1
ملی٠١:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٩این واژه را عرب از ملکوتا سریانی گرفته و خود سریانی ها آن را از آریایی ها در زمان زیر دست و زیر فرمان بودنشان گرفتند: واژه آریایی *لِک lek ( در پهلوی ... گزارش
16 | 1