برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرمین گلاره

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 تو ذهنت باشه - این مورد تو ذهنت باشه ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

52 خانواده متحد و صمیمی - خانواده در هم تنیده ١٣٩٩/٠١/٠١
|

53 دل رحم - نازک نارنجی ١٣٩٨/١٢/٢٧
|