آرمان مشیری

آرمان مشیری

فهرست جمله های ترجمه شدهcalibre٠٠:١١ - ١٣٩٧/٠٧/٠١
• The firm needs more people of your calibre.
شرکت به افراد بیشتری با توانایی شما نیاز دارد.
5 | 1